Polugodišnji bilans stanja za 2006. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 10.460.9151.221.8099.239.106121.917.743
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 352.49115.885336.606341.901
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj 000128.203
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava 52.95015.88537.06542.360
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 299.5410299.541171.338
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 9.985.4841.205.9248.779.5609.072.507
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 81.759081.75981.759
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 7.484.514550.3356.934.1796.980.712
012 2. Građevinski objekti 2.400.635655.5891.745.0461.995.343
013 3. Oprema     
014 4. Alat i inventar     
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva 18.576018.57614.693
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 122.9400122.940112.503.335
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)     
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 112.8040112.804141.241
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 000112.350.955
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 10.136010.13611.139
022 4.Ostali dugoročni krediti     
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup 171.167.37162.163.245109.004.12661.508.248
026 8. Ostali dugoročni plasmani 92.82271.64721.17546.296
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032) 11.263011.26314.337
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine 81.55971.6479.91231.959
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju 132.517.91462.091.59870.426.31647.749.454
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 126.517.91462.091.59864.426.31637.119.580
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 49.678.867049.678.86727.205.126
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 74.463.13462.091.59812.371.5367.616.061
036 1. Materijal 2.272.57002.272.5702.187.020
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci 103.3430103.343111.373
038 3. Gotovi proizvodi 6.000.00006.000.00010.629.874
039 4. Roba 6.000.00006.000.00010.629.874
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi     
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)     
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)     
044 a) Kupci - povezana pravna lica 38.556.635038.556.63513.712.498
045 b) Ostali kupci     
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 38.556.635038.556.63513.712.498
047 g) Druga potraživanja 12.599.280012.599.2801.861.689
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 194.227.56663.385.054130.842.512185.287.680
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
050 b) Kratkoročni krediti 194.227.56663.385.054130.842.512185.287.680
051 v) Hartije od vrijednosti 248.528.8310248.528.831244.358.792
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani     
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)     
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina     
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA     
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)     
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)     
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA     
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   27.616.66418.751.305
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   196.93815.940.551
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   196.938196.938
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi   015.743.613
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   354.88354.649
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)     
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE   27.064.8432.756.105
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   15.028.2792.134.831
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   12.036.564621.274
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine     
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine   25.98029.682
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)     
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja   25.98029.682
126 IV Za primanja zaposlenih   103.199.868166.506.693
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   614.599113.967.715
128 V. OBAVEZE (129+137+138)     
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)     
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima   614.599113.967.715
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti   102.585.26952.538.978
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine   56.0292.221.420
136 7. Ostale dugoročne obaveze     
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE   5.890.7184.923.299
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   94.910.58843.065.868
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica   1.078.6841.710.048
140 2. Ostali kratkoročni krediti   234.902234.902
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   88.1730
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze   136.961108.707
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   129.250206.330
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   59.96468.404
145 7. Ostali dobavljači     
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja   130.842.512185.287.680
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   248.528.831244.358.792
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada     
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine     
150 12. Druge obaveze     
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA     
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)     
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana     
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja     
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)     
159 E. VANBILANSNA PASIVA