Bilans stanja za 2007. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 1.159.720.9081.671.1921.158.049.7161.158.440.125
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 243.67335.534208.139338.840
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava 62.36135.53426.82739.299
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 181.3120181.312299.541
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 10.346.0821.635.6588.710.4248.952.336
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 81.759081.75981.759
012 2. Građevinski objekti 7.484.514743.9316.740.5836.887.401
013 3. Oprema 2.633.548891.7271.741.8211.868.220
014 4. Alat i inventar     
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva     
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 146.2610146.261114.956
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 1.149.131.04701.149.131.0471.149.148.949
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0191.148.637.019
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 488.9080488.908504.804
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
022 4.Ostali dugoročni krediti 5.12005.1207.126
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani     
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)     
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 10601060
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 208.805.94964.203.750144.602.199117.333.028
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 16.301016.30126.195
036 1. Materijal 6.75206.75213.820
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 9.54909.54912.375
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 160.968.99264.203.75096.765.24277.095.047
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 149.996.94763.853.75086.143.19766.123.002
044 a) Kupci - povezana pravna lica 64.005.406064.005.40654.274.328
045 b) Ostali kupci 70.698.09863.768.2016.929.8974.880.889
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 4.781.00578.2944.702.7113.423.744
047 g) Druga potraživanja 10.512.4387.25510.505.1833.544.041
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 10.972.045350.00010.622.04510.972.045
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica 10.970.039350.00010.620.03910.970.039
050 b) Kratkoročni krediti 2.00602.0062.006
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani     
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 47.820.656047.820.65640.211.786
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina 47.820.656047.820.65640.211.786
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 3.591.68776.5293.515.1582.675.816
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 1.372.118.54465.951.4711.306.167.0731.278.448.969
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 1.372.118.54465.951.4711.306.167.0731.278.448.969
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 271.720.1740271.720.174245.402.774
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   1.171.317.3661.153.322.527
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   1.154.784.3871.150.057.471
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   1.154.153.4231.148.833.957
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital   630.9641.223.514
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   108.359187.228
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   909.084909.084
113 1. Zakonske rezerve   909.084909.084
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   15.515.5362.168.744
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   7.835.1402.168.744
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   7.680.3960
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   1.294.185542.917
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih     
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   1.294.185542.917
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   133.372.141124.536.045
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   841.6421.215.863
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti   841.6421.215.863
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine     
136 7. Ostale dugoročne obaveze     
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE     
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   132.530.499123.320.182
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica     
140 2. Ostali kratkoročni krediti   012.253
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   994.48263.418
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   808.9302.497.874
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   112.810.092111.149.448
145 7. Ostali dobavljači   16.302.9438.291.728
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja   0234.902
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   37.3440
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   184.411154.662
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   836.176382.956
150 12. Druge obaveze   556.121532.941
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   175.98140.080
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)   7.4007.400
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana   7.4007.400
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja     
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   1.306.167.0731.278.448.969
159 E. VANBILANSNA PASIVA   271.720.174245.402.774