Bilans stanja za 2008. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 1.169.158.7352.209.5091.166.949.2261.158.049.716
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 863.363224.895638.468208.139
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 793.374224.895568.479208.139
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 69.989069.9890
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 14.115.4661.984.61412.130.8528.710.424
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 81.759081.75981.759
012 2. Građevinski objekti 7.484.514890.7496.593.7656.740.583
013 3. Oprema 3.302.8161.093.8652.208.9511.741.821
014 4. Alat i inventar     
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva     
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 3.246.37703.246.377146.261
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 1.154.179.90601.154.179.9061.149.131.047
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0191.148.637.019
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 488.9080488.908488.908
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 5.050.86505.050.8650
022 4.Ostali dugoročni krediti 3.11403.1145.120
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani     
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)     
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 000106
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 182.744.26517.972.006164.772.259144.602.200
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 15.333015.33316.301
036 1. Materijal 8.12408.1246.752
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 7.20907.2099.549
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 162.568.61917.972.006144.596.613106.544.393
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 141.167.47817.622.006123.545.47286.143.198
044 a) Kupci - povezana pravna lica 79.924.398079.924.39864.005.406
045 b) Ostali kupci 46.383.35916.820.41329.562.9466.929.897
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 8.972.40975.7178.896.6923.976.836
047 g) Druga potraživanja 5.887.312725.8765.161.43611.231.059
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 21.401.141350.00021.051.14120.401.195
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica 1.569.174350.0001.219.17410.620.039
050 b) Kratkoročni krediti 2.00602.0062.006
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani 19.829.961019.829.9619.779.150
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 20.160.313020.160.31338.041.506
056 1. Gotovinski ekvivalenti 20.156.875020.156.8750
057 2. Gotovina 3.43803.43838.041.506
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 470.9430470.9431.714.683
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 1.352.373.94320.181.5151.332.192.4281.304.366.599
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 1.352.373.94320.181.5151.332.192.4281.304.366.599
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 250.421.5720250.421.572239.499.139
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   1.176.792.0421.171.317.366
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   1.161.351.1251.154.784.387
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   1.160.720.1611.154.153.423
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital   630.964630.964
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   18.841108.359
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   1.293.104909.084
113 1. Zakonske rezerve   1.293.104909.084
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   14.128.97215.515.536
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   7.673.89615.515.536
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   6.455.0760
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   290.6531.294.185
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih   289.4930
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   1.1601.294.185
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   143.037.870131.571.667
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   738.798841.642
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti   738.798841.642
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine     
136 7. Ostale dugoročne obaveze     
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE     
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   142.299.072130.730.025
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica     
140 2. Ostali kratkoročni krediti     
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   59.719994.482
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   0808.930
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   129.593.805112.810.092
145 7. Ostali dobavljači   9.440.66814.502.469
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja     
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   29.08237.344
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   224.314184.411
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   2.371.611836.176
150 12. Druge obaveze   579.873556.121
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   301.293175.981
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)   11.770.5707.400
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana   6.3217.400
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja   11.764.2490
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   1.332.192.4281.304.366.599
159 E. VANBILANSNA PASIVA   250.421.572239.499.139