Bilans stanja za 2009. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 1.173.169.0672.012.6311.171.156.4361.168.303.224
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 1.332.53591.3771.241.158638.468
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava     
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 189.60291.37798.225568.479
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 1.142.93301.142.93369.989
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 18.529.4711.921.25416.608.21713.484.850
009 1. Zemljište 565.0590565.059565.059
010 2. Građevinski objekti 8.003.000694.2337.308.7677.442.310
011 3. Postrojenja i oprema 3.279.2371.227.0212.052.2162.231.104
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 6.682.17506.682.1753.246.377
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)     
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture     
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.153.307.06101.153.307.0611.154.179.906
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0191.148.637.019
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 488.9080488.908488.908
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 4.180.02604.180.0265.050.865
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 1.10801.1083.114
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 226.344.15449.380.152176.964.002165.243.202
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 19.705019.70515.333
033 1. Zalihe materijala 4.79804.7988.124
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 14.907014.9077.209
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 226.324.44949.380.152176.944.297165.227.869
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 168.799.20049.030.152119.769.048123.545.472
041 a) Kupci–povezana pravna lica 78.206.833078.206.83379.924.398
042 b) Kupci u zemlji 17.861.4751.283.16616.578.30920.227.025
043 v) Kupci u inostranstvu 48.341.47646.800.5671.540.9099.335.921
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 14.370.01575.71614.294.2998.896.692
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 10.019.401870.7039.148.6985.161.436
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 41.622.019350.00041.272.01921.051.141
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 2.503.413350.0002.153.4131.219.174
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 2.00602.0062.006
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani 39.116.600039.116.60019.829.961
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 15.156.752015.156.75220.160.313
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 15.156.752015.156.75220.160.313
058 4. Porez na dodatu vrijednost 230.9990230.999461.912
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 515.4790515.4799.031
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 1.399.513.22151.392.7831.348.120.4381.333.546.426
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 262.878.4570262.878.457250.421.572
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 1.662.391.67851.392.7831.610.998.8951.583.967.998
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   1.183.956.6121.178.058.970
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   1.163.302.1911.161.351.125
103 1. Akcijski kapital   1.163.302.1911.160.720.161
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital   0630.964
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   5.151.6051.293.104
112 1. Zakonske rezerve   4.520.6411.293.104
113 2. Statutarne rezerve   630.9640
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   1.663.1701.703.100
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   13.839.64613.711.641
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   7.296.4967.256.566
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   6.543.1506.455.075
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   233.718290.654
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   233.718289.493
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   01.161
132 V. OBAVEZE (133+142)   163.930.108155.196.802
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   3.071.424828.176
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   2.975.258738.798
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   96.16689.378
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   160.858.684154.368.626
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   295.92059.719
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   295.92059.719
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   147.520.289139.034.473
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   5870
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   133.690.636129.593.805
151 v) Ostali dobavljači   13.829.0669.440.668
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   9.85429.082
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   418.509398.902
155 5. Druge obaveze   548.234991.510
156 6. Porez na dodatu vrijednost   46.665153
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   3.34420.714
158 8. Obaveze za porez na dobitak   01.762.363
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   12.015.86912.071.710
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   1.348.120.4381.333.546.426
162 D. VANBILANSNA PASIVA   262.878.457250.421.572
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   1.610.998.8951.583.967.998