Bilans stanja za 2010. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 1.172.425.2972.656.8481.169.768.4491.171.829.989
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 3.936.812365.3633.571.4491.241.158
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 69.2126.92162.2910
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 2.586.651358.4422.228.20998.225
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 1.280.94901.280.9491.142.933
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 17.272.5452.291.48514.981.06017.281.770
009 1. Zemljište 565.0590565.059565.059
010 2. Građevinski objekti 12.718.775874.41911.844.3567.308.767
011 3. Postrojenja i oprema 3.988.7111.417.0662.571.6452.052.216
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 0007.355.728
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)     
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture     
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.151.215.94001.151.215.9401.153.307.061
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0191.148.637.019
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 488.9080488.908488.908
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 2.090.01302.090.0134.180.026
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 0001.108
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 249.882.95949.063.336200.819.623176.243.783
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 59.999059.99919.705
033 1. Zalihe materijala 16.895016.8954.798
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 2.39502.3950
038 6. Dati avansi 40.709040.70914.907
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 249.822.96049.063.336200.759.624176.224.078
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 186.664.06948.713.336137.950.733111.677.979
041 a) Kupci–povezana pravna lica 104.171.4930104.171.49378.206.833
042 b) Kupci u zemlji 29.371.5121.283.16628.088.34616.578.309
043 v) Kupci u inostranstvu 50.887.02046.687.7264.199.2941.540.909
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 888.5710888.57114.294.299
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 1.345.473742.444603.0291.057.629
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 32.844.147350.00032.494.14741.272.019
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 3.896.755350.0003.546.7552.153.413
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 1.10801.1082.006
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani 28.946.284028.946.28439.116.600
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 21.173.625021.173.62515.156.752
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 21.173.625021.173.62515.156.752
058 4. Porez na dodatu vrijednost 9.134.63109.134.6313.639.777
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 6.48806.4884.477.551
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 1.422.308.25651.720.1841.370.588.0721.348.073.772
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 277.748.9890277.748.989262.878.457
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 1.700.057.24551.720.1841.648.337.0611.610.952.229
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   1.187.947.0181.183.956.612
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   1.163.302.1911.163.302.191
103 1. Akcijski kapital   1.163.302.1911.163.302.191
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   5.478.7625.151.605
112 1. Zakonske rezerve   4.847.7984.520.641
113 2. Statutarne rezerve   630.964630.964
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   1.629.5881.663.170
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   17.536.47713.839.646
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   7.332.4717.296.496
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   10.204.0066.543.150
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   20.858.96411.934.878
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   358.964233.718
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   20.500.00011.701.160
132 V. OBAVEZE (133+142)   161.782.090152.182.282
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   3.443.3263.071.423
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   3.346.4772.975.258
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   96.84996.165
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   158.338.764149.110.859
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   337.061295.920
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   337.061295.920
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   156.564.086147.520.289
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   8.128.287587
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   138.820.708133.690.636
151 v) Ostali dobavljači   9.615.09113.829.066
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   2.1769.854
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   451.589418.509
155 5. Druge obaveze   551.418548.234
156 6. Porez na dodatu vrijednost     
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   8.3963.344
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   424.038314.709
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   1.370.588.0721.348.073.772
162 D. VANBILANSNA PASIVA   277.748.989262.878.457
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   1.648.337.0611.610.952.229