Polugodišnji bilans stanja za 2011. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 1.173.012.1203.253.4941.169.758.6261.169.768.449
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 3.986.208627.1833.359.0253.571.450
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 118.60716.312102.29562.291
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 2.586.651610.8711.975.7802.228.209
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 1.280.95001.280.9501.280.950
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 17.501.4722.626.31114.875.16114.972.559
009 1. Zemljište 565.0590565.059565.059
010 2. Građevinski objekti 12.718.775980.90411.737.87111.844.355
011 3. Postrojenja i oprema 4.217.3401.645.4072.571.9332.563.145
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 29802980
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 8.50008.5008.500
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 8.50008.5008.500
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.151.515.94001.151.515.9401.151.215.940
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 1.148.937.01901.148.937.0191.148.637.019
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 488.9080488.908488.908
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 2.090.01302.090.0132.090.013
025 4. Dugoročni krediti u zemlji     
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 247.264.72349.064.601198.200.122200.819.623
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 3.075.7211.2653.074.45659.999
033 1. Zalihe materijala 12.2781.26511.01316.895
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 0002.395
038 6. Dati avansi 3.063.44303.063.44340.709
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 244.189.00249.063.336195.125.666200.759.624
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 172.557.23848.713.336123.843.902137.950.733
041 a) Kupci–povezana pravna lica 111.251.8150111.251.815104.171.493
042 b) Kupci u zemlji 11.109.2621.283.1669.826.09628.088.346
043 v) Kupci u inostranstvu 47.087.56946.687.726399.8434.199.294
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 1.139.17101.139.171888.571
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 1.969.421742.4441.226.977603.029
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 21.176.578350.00020.826.57832.494.147
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 1.618.174350.0001.268.1743.546.755
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji 10401041.108
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana     
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani 19.558.300019.558.30028.946.284
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 49.048.237049.048.23721.173.625
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 49.048.237049.048.23721.173.625
058 4. Porez na dodatu vrijednost 0009.134.631
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 1.406.94901.406.9496.488
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 1.420.276.84352.318.0951.367.958.7481.370.588.072
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 276.662.2800276.662.280277.748.989
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 1.696.939.12352.318.0951.644.621.0281.648.337.061
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   1.213.662.7501.187.947.018
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   1.163.302.1911.163.302.191
103 1. Akcijski kapital   1.163.302.1911.163.302.191
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   6.499.1635.478.762
112 1. Zakonske rezerve   5.868.1994.847.798
113 2. Statutarne rezerve   630.964630.964
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   1.629.5881.629.588
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   42.231.80817.536.477
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   7.332.4717.332.471
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   34.899.33710.204.006
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   18.300.44520.858.964
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   357.333358.964
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   17.943.11220.500.000
132 V. OBAVEZE (133+142)   135.995.553161.782.090
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   6.188.5153.449.637
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   6.091.6663.352.788
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   96.84996.849
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   129.807.038158.332.453
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   187.051330.750
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   187.051330.750
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   126.736.220156.564.086
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   11.910.8388.128.287
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   108.966.753138.820.708
151 v) Ostali dobavljači   5.858.6299.615.091
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   02.176
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   429.342451.589
155 5. Druge obaveze   1.583.070551.418
156 6. Porez na dodatu vrijednost   166.9140
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   74.3538.396
158 8. Obaveze za porez na dobitak   1170
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   629.971424.038
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   1.367.958.7481.370.588.072
162 D. VANBILANSNA PASIVA   276.662.280277.748.989
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   1.644.621.0281.648.337.061