Polugodišnji bilans stanja za 2012. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 1.174.882.0688.098.4181.166.783.6501.167.156.981
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 3.986.2081.105.9642.880.2442.880.244
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 69.21220.76448.44848.448
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 3.916.9961.085.2002.831.7962.831.796
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 17.846.7373.687.97814.158.75914.723.761
009 1. Zemljište 565.0590565.059565.059
010 2. Građevinski objekti 12.816.5951.824.90110.991.69411.728.892
011 3. Postrojenja i oprema 4.465.0831.863.0772.602.0062.429.810
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi     
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 8.50008.5008.500
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 8.50008.5008.500
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.153.040.6233.304.4761.149.736.1471.149.544.476
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0191.148.637.019
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 4.229.4363.304.476924.960733.289
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 174.1680174.168174.168
025 4. Dugoročni krediti u zemlji     
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 283.057.77747.989.118235.068.659186.491.548
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 45.36218.22627.13619.872
033 1. Zalihe materijala 37.88018.22619.6546.303
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 7.48207.48213.569
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 283.012.41547.970.892235.041.523186.471.676
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 201.886.85747.970.892153.915.965135.823.134
041 a) Kupci–povezana pravna lica 130.014.5960130.014.596124.242.444
042 b) Kupci u zemlji 16.306.4271.283.16615.023.2619.105.713
043 v) Kupci u inostranstvu 47.798.63646.687.7261.110.910292.665
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 5.679.26205.679.262976.849
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 2.087.93602.087.9361.205.463
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 34.147.533034.147.53335.192.540
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 1.094.00601.094.0062.139.013
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana     
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani 33.053.527033.053.52733.053.527
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 46.568.791046.568.7918.729.035
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 46.568.791046.568.7918.729.035
058 4. Porez na dodatu vrijednost 0006.715.127
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 409.2340409.23411.840
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 1.457.939.84556.087.5361.401.852.3091.353.648.529
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 291.729.8520291.729.852292.552.343
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 1.749.669.69756.087.5361.693.582.1611.646.200.872
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   1.207.918.8471.188.884.677
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   1.163.302.1911.163.302.191
103 1. Akcijski kapital   1.163.302.1911.163.302.191
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   6.499.1636.499.163
112 1. Zakonske rezerve   5.868.1995.868.199
113 2. Statutarne rezerve   630.964630.964
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   1.600.6291.600.629
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   36.516.86417.482.694
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   17.383.5147.079.594
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   19.133.35010.403.100
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   16.842.95116.907.676
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   342.951407.676
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   16.500.00016.500.000
132 V. OBAVEZE (133+142)   177.090.511147.856.176
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   7.209.6962.270.333
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   7.098.4412.159.078
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   111.255111.255
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   169.880.815145.585.843
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   188.844381.927
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   188.844381.927
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   165.558.768143.565.335
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.315.95250
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   156.342.705128.243.040
151 v) Ostali dobavljači   7.900.11115.322.245
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   36.0722.176
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   429.737436.660
155 5. Druge obaveze   564.273568.192
156 6. Porez na dodatu vrijednost   188.5450
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   237.872384.237
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   2.676.704247.316
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   1.401.852.3091.353.648.529
162 D. VANBILANSNA PASIVA   291.729.852292.552.343
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   1.693.582.1611.646.200.872