Polugodišnji bilans stanja za 2013. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 1.184.483.1469.596.3821.174.886.7641.183.078.444
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 4.196.2352.297.3021.898.9332.091.222
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 279.23952.029227.21034.606
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 3.916.9962.245.2731.671.7232.056.616
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 24.411.9563.921.10620.490.85016.845.154
009 1. Zemljište 565.0590565.059565.059
010 2. Građevinski objekti 14.665.9381.559.71513.106.22313.229.144
011 3. Postrojenja i oprema 7.306.5882.361.3914.945.1972.421.436
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 1.874.37101.874.371629.515
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 8.50008.5008.500
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 8.50008.5008.500
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.155.866.4553.377.9741.152.488.4811.164.133.568
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0191.148.637.019
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 7.229.4363.377.9743.851.4623.878.918
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji     
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 00011.617.631
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 291.751.14151.440.005240.311.136224.915.815
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 111.29919.64591.65411.519
033 1. Zalihe materijala 104.45019.64584.8055.535
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 6.84906.8495.984
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 291.639.84251.420.360240.219.482224.904.296
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 228.793.73851.420.360177.373.378182.998.845
041 a) Kupci–povezana pravna lica 145.662.2830145.662.283142.363.551
042 b) Kupci u zemlji 23.234.4214.732.63418.501.78728.560.468
043 v) Kupci u inostranstvu 50.547.36246.687.7263.859.6361.740.893
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 8.193.80308.193.8039.131.755
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 1.155.86901.155.8691.202.178
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 28.095.602028.095.60217.630.057
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 49.000049.000223.168
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana     
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani 28.046.602028.046.60217.406.889
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 34.114.249034.114.24921.638.550
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 34.114.249034.114.24921.638.550
058 4. Porez na dodatu vrijednost 348.1700348.1702.484.174
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 288.0830288.083152.670
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 1.476.234.28761.036.3871.415.197.9001.407.994.259
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 305.653.7360305.653.736307.222.829
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 1.781.888.02361.036.3871.720.851.6361.715.217.088
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   1.201.217.6411.186.475.076
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   1.163.302.1911.163.302.191
103 1. Akcijski kapital   1.163.302.1911.163.302.191
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   7.797.1327.331.411
112 1. Zakonske rezerve   6.679.4306.388.354
113 2. Statutarne rezerve   1.117.702943.057
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   3.074.5493.074.549
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   27.043.76912.766.925
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   26.945.410
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   27.043.7675.821.515
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   41.902.26116.045.830
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   518.697550.522
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   41.383.56415.495.308
132 V. OBAVEZE (133+142)   172.077.998205.473.353
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   7.023.9465.535.066
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   6.757.3645.268.484
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   266.582266.582
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   165.054.052199.938.287
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   182.327366.245
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   182.327366.245
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   161.064.542194.139.279
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   7.215.3746.211.403
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   141.787.872172.637.609
151 v) Ostali dobavljači   12.061.29615.290.267
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   330.113121.298
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   423.285451.772
155 5. Druge obaveze   1.202.2353.913.937
156 6. Porez na dodatu vrijednost     
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   295.414205.460
158 8. Obaveze za porez na dobitak   13.0350
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   1.543.101740.296
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   1.415.197.9001.407.994.259
162 D. VANBILANSNA PASIVA   305.653.736307.222.829
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   1.720.851.6361.715.217.088