Bilans stanja za 2016. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 1.184.838.98012.186.0491.172.652.9311.177.659.411
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 7.015.8185.227.8311.787.9871.908.561
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 530.700232.600298.100345.135
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 6.386.1184.995.2311.390.8871.563.426
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 99.000099.0000
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 23.073.1266.958.21816.114.90817.708.423
009 1. Zemljište 565.0590565.059565.059
010 2. Građevinski objekti 14.539.0642.219.65012.319.41412.491.617
011 3. Postrojenja i oprema 7.901.6834.738.5683.163.1154.651.747
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi 67.320067.3200
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi     
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 11.864011.8648.500
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 11.864011.8648.500
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.154.738.17201.154.738.1721.158.033.927
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0191.148.637.019
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 96.908096.9089.396.908
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 6.004.24506.004.2450
025 4. Dugoročni krediti u zemlji     
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 309.421.75955.207.228254.214.531237.534.379
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 10.902.758010.902.75811.272.616
033 1. Zalihe materijala 25.962025.9624.444
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 10.876.796010.876.79611.268.172
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 298.519.00155.207.228243.311.773226.261.763
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 272.888.67250.758.819222.129.853213.882.376
041 a) Kupci - povezana pravna lica 185.499.9670185.499.967180.739.512
042 b) Kupci u zemlji 7.397.76607.397.7667.451.674
043 v) Kupci iz inostranstva 291.2860291.286298.198
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 50.168.60050.168.60000
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova 26.275.393026.275.39323.172.854
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 3.255.660590.2192.665.4412.220.138
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 4.497.4094.448.40949.0001.007.088
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 49.000049.00049.000
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana     
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani 4.448.4094.448.4090958.088
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 15.692.942015.692.9427.409.547
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 15.692.942015.692.9427.409.547
059 4. Porez na dodatu vrijednost 5.392.14205.392.1423.907.691
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 47.836047.83655.061
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 1.494.260.73967.393.2771.426.867.4621.415.193.790
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 1.494.260.73967.393.2771.426.867.4621.415.193.790
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 432.275.6960432.275.696391.495.734
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 1.926.536.43567.393.2771.859.143.1581.806.689.524
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   1.191.499.0521.191.107.940
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   1.159.729.1101.163.302.191
103 1. Akcijski kapital   1.159.729.1101.163.302.191
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   11.828.26911.664.061
113 1. Zakonske rezerve   9.511.3919.408.761
114 2. Statutarne rezerve   2.316.8782.255.300
115 3. Ostale rezerve     
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   3.437.0503.817.573
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   16.504.62312.324.115
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   10.635.03110.261.189
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   5.869.5922.062.926
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   3.359.6068.805.960
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   246.857523.494
132 6. Odložene poreske obaveze   292.916312.719
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   648.847825.819
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   2.170.9867.143.928
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   232.008.804215.279.890
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   697.460801.180
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   697.460801.180
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   231.311.344214.478.710
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   126.721126.472
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   126.718126.469
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze   33
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   218.214.427194.045.020
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   2.206.9544.745.143
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   195.017.679175.724.160
153 v) Dobavljači u zemlji   18.629.06713.028.030
154 g) Dobavljači iz inostranstva   2.360.727547.687
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   4.946.950558.327
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   513.533447.489
158 5. Druge obaveze   318.92110.869.568
159 6. Porez na dodatu vrijednost     
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   70.8309.456
161 8. Obaveze za porez na dobitak   1740
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   7.119.7888.422.378
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   1.426.867.4621.415.193.790
165 D. VANBILANSNA PASIVA   432.275.696391.495.734
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   1.859.143.1581.806.689.524