Polugodišnji bilans stanja za 2016. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)     
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)     
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava     
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva     
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi     
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)     
009 1. Zemljište     
010 2. Građevinski objekti     
011 3. Postrojenja i oprema     
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi     
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)     
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture     
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)     
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji     
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)     
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)     
033 1. Zalihe materijala     
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi     
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)     
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)     
041 a) Kupci - povezana pravna lica     
042 b) Kupci u zemlji     
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja     
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova     
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja     
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)     
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana     
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)     
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina     
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja     
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)     
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)     
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA     
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)     
101 A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)     
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)     
103 1. Akcijski kapital     
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK     
111 IV - REZERVE (112 do 114 )     
112 1. Zakonske rezerve     
113 2. Statutarne rezerve     
114 3. Ostale rezerve     
115 V - REVALORIZACIONE REZERVE     
116 VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)     
119 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina     
120 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine     
121 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
122 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)     
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih     
132 6. Odložene poreske obaveze     
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije     
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja     
135 V. OBAVEZE (136 + 144)     
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)     
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti     
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)     
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)     
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine     
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)     
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije     
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica     
153 v) Dobavljači u zemlji     
154 g) Dobavljači iz inostranstva     
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova     
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada     
158 5. Druge obaveze     
159 6. Porez na dodatu vrijednost     
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine     
161 8. Obaveze za porez na dobitak     
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja     
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)     
165 D. VANBILANSNA PASIVA     
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)