Bilans stanja za 2018. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 1.187.598.06615.535.2321.172.062.8341.170.920.597
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 7.572.5926.586.652985.940939.409
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 530.700295.165235.535251.066
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 6.977.3276.291.487685.840688.343
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 64.565 64.565 
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 23.829.3468.948.58014.880.76614.924.936
009 1. Zemljište 565.059 565.059565.059
010 2. Građevinski objekti 14.539.0642.702.61711.836.44712.080.175
011 3. Postrojenja i oprema 8.657.9036.239.2312.418.6722.217.992
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi 67.3206.73260.58861.710
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi     
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 11.864011.86411.864
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 11.864 11.86411.864
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.156.184.26401.156.184.2641.155.044.388
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 1.148.837.019 1.148.837.0191.148.637.019
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 96.908 96.90896.908
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 6.632.295 6.632.2956.310.461
025 4. Dugoročni krediti u zemlji     
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 618.042 618.042 
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 333.496.39155.233.230278.263.161259.567.703
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 220.18623.914196.272185.052
033 1. Zalihe materijala 50.79323.91426.87928.981
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 169.393 169.393156.071
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 333.276.20555.209.316278.066.889259.382.651
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 299.721.22450.760.907248.960.317251.099.265
041 a) Kupci - povezana pravna lica 174.876.481 174.876.481184.704.791
042 b) Kupci u zemlji 6.578.701 6.578.7018.857.752
043 v) Kupci iz inostranstva 647.548 647.5483.367.251
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 50.168.60050.168.6000 
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova 63.907.958 63.907.95849.340.338
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 3.541.936592.3072.949.6294.829.133
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 4.597.4094.448.409149.00049.000
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 49.000 49.00049.000
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana     
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani 4.548.4094.448.409100.000 
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 15.702.223015.702.2235.178.111
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 15.702.223 15.702.2235.178.111
059 4. Porez na dodatu vrijednost 11.476.003 11.476.0032.886.604
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 1.779.346 1.779.346169.671
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 1.521.094.45770.768.4621.450.325.9951.430.488.300
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 1.521.094.45770.768.4621.450.325.9951.430.488.300
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 519.846.502 519.846.502470.779.715
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 2.040.940.95970.768.4621.970.172.4971.901.268.015
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   1.188.344.7521.186.836.919
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   1.159.729.1101.159.729.110
103 1. Akcijski kapital   1.159.729.1101.159.729.110
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   12.331.82212.297.836
113 1. Zakonske rezerve   9.826.1119.804.870
114 2. Statutarne rezerve   2.505.7112.492.966
115 3. Ostale rezerve     
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   2.937.1373.068.766
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   13.346.68311.741.207
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   11.448.01111.316.381
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   1.898.672424.826
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   3.962.9662.238.860
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   447.082440.847
132 6. Odložene poreske obaveze   218.236229.786
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   351.918459.868
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   2.945.7301.108.359
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   258.018.277241.412.521
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   8.642.34210.604.964
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   8.642.34210.604.964
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   249.375.935230.807.557
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   1.999.6234.210.353
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   1.999.6234.210.353
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   205.257.382193.516.321
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   7.435.266 
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   178.458.879139.888.650
153 v) Dobavljači u zemlji   17.690.08747.273.847
154 g) Dobavljači iz inostranstva   1.673.1506.353.824
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   28.278.61616.114.113
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   631.236546.337
158 5. Druge obaveze   437.9845.210.795
159 6. Porez na dodatu vrijednost     
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   68.57215.773
161 8. Obaveze za porez na dobitak     
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   12.702.52211.193.865
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   1.450.325.9951.430.488.300
165 D. VANBILANSNA PASIVA   519.846.502470.779.715
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   1.970.172.4971.901.268.015