Bilans uspjeha za 2004. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 6.622.3097.073.439
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 6.606.0377.031.662
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 3.219.7775.578.772
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 3.386.2601.452.890
210 3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 16.27235.777
212 5. Drugi poslovni prihodi 06.000
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II. POSLOVNI RASHODI (216 do 220 + 223 do 228) 6.350.0266.516.170
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 013.126
218 3. Troškovi ostalog materijala 374.232315.458
219 4. Troškovi riva i energije 226.608179.385
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 2.734.7002.476.541
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 2.639.2512.315.878
222 b) Ostali lični rashodi 95.449160.663
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 755.238759.820
224 7. Troškovi amortizacije 365.183891.918
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 452.8920
226 9. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 1.248.6771.701.143
227 10. Troškovi poreza 190.088153.195
228 11. Troškovi doprinosa 2.40825.584
229 III. OSTALI PRIHODI (230 do 237) 21.382463.915
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 11.3630
231 2. Dobici od prodaje učešća i duročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Prihodi iz ranijih godina 0459.000
234 5. Viškovi 04.915
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza   
236 7. Prihodi od ukidanja neiskorišćenih duročnih rezervisanja za rizike   
237 8. Drugi nepomenuti ostali prihodi 10.0190
238 IV. OSTALI RASHODI (239 do 247) 181.236524.994
239 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 01.834
240 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 100.23625.042
241 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i duročnih hartija od vrijednosti   
242 4. Gubici od prodaje materijala   
243 5. Rashodi iz ranijih dina 81.000496.851
244 6. Manjkovi 01.267
245 7. Otpisi obrtnih sredstava osim učinaka   
246 8. Rashodi duročnih rezervisanja za rizike   
247 9. Drugi nepomenuti ostali rashodi   
248 V. POSLOVNI DOBITAK (201+229-215-238) 112.429496.190
249 VI. POSLOVNI GUBITAK (215+238-201-229)   
250 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 315.727209.349
251 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
252 2. Prihodi od kamata 226.03386.138
253 3. Pozitivne kursne razlike 12.48038.153
254 4. Ostali finansijski prihodi 77.21485.058
255 II FINANSIJSKI RASHODI (256 do 260) 428.156705.046
256 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
257 2. Rashodi kamata 262.791545.597
258 3. Negativne kursne razlike 165.365159.449
259 4. Otpisi duročnih finansijskih plasmana   
260 5. Ostali finansijski rashodi   
261 III. DOBITAK FINANSIRANjA (250-255)   
262 IV. GUBITAK FINANSIRANjA (255-250) 112.429495.697
263 V. REZULTAT REDOVNE AKTIVNOSTI 0493
264 II. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249+262-248-261)   
265 G. VANREDNI DOGAĐAJI   
266 II. RASHODI IZ VANREDNIH DOGAĐAJA   
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2. Rashodi na osnovu revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka na materijalnim i nematerijalnim sredstvima   
269 III. REVALORIZACIONI DOBITAK (267-268)   
270 IV. REVALORIZACIONI GUBITAK (268-267)   
271 D. BRUTO REZULTAT 0493
272 II. BRUTO GUBITAK (264+266-265+270)   
273 Đ. DOBITAK I GUBITAK 0493
274 II. GUBITAK (272-271)   
275 E. POREZI IZ DOBITKA 049
276 Ž. NETO REZULTAT 0444
277 II. NETO GUBITAK (274+275)   
278 III. NETO GUBITAK (275-273)   
279 Z. UKUPNI PRIHODI (201+229+250+265+267) 6.959.4187.746.703
280 I. UKUPNI RASHODI (215+238+255+266+268) 6.959.4187.746.210