Bilans uspjeha za 2005. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 5.110.5246.622.309
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 5.092.1196.606.037
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 3.795.8433.219.776
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 1.296.2763.386.261
210 3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 18.40516.272
212 5. Drugi poslovni prihodi   
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II. POSLOVNI RASHODI (216 do 220 + 223 do 228) 5.943.6826.350.025
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 9.0270
218 3. Troškovi ostalog materijala 371.571374.232
219 4. Troškovi riva i energije 274.154226.608
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 2.791.0222.734.700
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 2.660.3202.639.251
222 b) Ostali lični rashodi 130.70295.449
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 720.838755.238
224 7. Troškovi amortizacije 330.544365.183
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 0452.892
226 9. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 1.414.0571.248.677
227 10. Troškovi poreza 30.237190.088
228 11. Troškovi doprinosa 2.2322.407
229 III. OSTALI PRIHODI (230 do 237) 463.30721.382
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 011.363
231 2. Dobici od prodaje učešća i duročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Prihodi iz ranijih godina   
234 5. Viškovi   
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza   
236 7. Prihodi od ukidanja neiskorišćenih duročnih rezervisanja za rizike 452.8920
237 8. Drugi nepomenuti ostali prihodi 10.41510.019
238 IV. OSTALI RASHODI (239 do 247) 56.367181.237
239 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 22.1160
240 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 0100.236
241 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i duročnih hartija od vrijednosti   
242 4. Gubici od prodaje materijala   
243 5. Rashodi iz ranijih dina 34.25181.001
244 6. Manjkovi   
245 7. Otpisi obrtnih sredstava osim učinaka   
246 8. Rashodi duročnih rezervisanja za rizike   
247 9. Drugi nepomenuti ostali rashodi   
248 V. POSLOVNI DOBITAK (201+229-215-238) 0112.429
249 VI. POSLOVNI GUBITAK (215+238-201-229) 426.2180
250 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 1.157.329315.727
251 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
252 2. Prihodi od kamata 427.648226.033
253 3. Pozitivne kursne razlike 48.71112.480
254 4. Ostali finansijski prihodi 680.97077.214
255 II FINANSIJSKI RASHODI (256 do 260) 109.838428.156
256 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
257 2. Rashodi kamata 25.823262.791
258 3. Negativne kursne razlike 84.015165.365
259 4. Otpisi duročnih finansijskih plasmana   
260 5. Ostali finansijski rashodi   
261 III. DOBITAK FINANSIRANjA (250-255) 1.047.4910
262 IV. GUBITAK FINANSIRANjA (255-250) 0112.429
263 V. REZULTAT REDOVNE AKTIVNOSTI 621.2730
264 II. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249+262-248-261)   
265 G. VANREDNI DOGAĐAJI   
266 II. RASHODI IZ VANREDNIH DOGAĐAJA   
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2. Rashodi na osnovu revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka na materijalnim i nematerijalnim sredstvima   
269 III. REVALORIZACIONI DOBITAK (267-268)   
270 IV. REVALORIZACIONI GUBITAK (268-267)   
271 D. BRUTO REZULTAT 621.2730
272 II. BRUTO GUBITAK (264+266-265+270)   
273 Đ. DOBITAK I GUBITAK 621.2730
274 II. GUBITAK (272-271)   
275 E. POREZI IZ DOBITKA   
276 Ž. NETO REZULTAT 621.2730
277 II. NETO GUBITAK (274+275)   
278 III. NETO GUBITAK (275-273)   
279 Z. UKUPNI PRIHODI (201+229+250+265+267) 6.731.1606.959.418
280 I. UKUPNI RASHODI (215+238+255+266+268) 6.109.8876.959.418