Bilans uspjeha za 2006. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
326.863.1385.110.524
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 326.811.6745.092.119
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 206.141.4713.795.843
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 120.670.2031.296.276
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 7.40018.405
212 5. Drugi poslovni prihodi 44.0640
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 321.598.8465.943.682
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 19.0019.027
218 3. Troškovi ostalog materijala 296.291371.571
219 4. Troškovi goriva i energije 314.654.652274.154
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 3.507.3952.791.022
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 3.323.2112.660.320
222 b) Ostali lični rashodi 184.184130.702
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 603.765720.838
224 7. Troškovi amortizacije 339.728330.544
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 507.8360
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 1.474.6951.414.057
227 10. Troškovi poreza 190.53730.237
228 11. Troškovi doprinosa 4.9462.232
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 47.221463.307
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine   
234 5. Viškovi   
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 45.7580
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja   
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 1.463463.307
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 1.061.49756.367
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 55.95922.116
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4.4980
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala   
244 5. Manjkovi 6.0400
245 6. Otpisi obrtnih sredstava   
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 995.00034.251
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239) 4.250.0160
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229) 0426.218
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
548.6971.157.329
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
253 2. Prihodi od kamata 489.028427.648
254 3. Pozitivne kursne razlike 27.31548.711
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
256 5. Ostali finansijski prihodi 32.354680.970
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 1.887.136109.838
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata 1.882.56325.823
260 3. Negativne kursne razlike 4.57384.015
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana   
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi   
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257) 01.047.491
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251) 1.338.4390
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka   
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266)   
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
2.911.577621.273
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
271.9750
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA   
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
2.639.602621.273
279 II NETO GUBITAK (275-277+276)   
280 III NETO GUBITAK (274-276+277)   
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266) 327.459.0566.731.160
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269) 324.547.4796.109.887
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada 151,25134,25
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca 155139,66