Polugodišnji bilans uspjeha za 2006. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
180.392.7932.389.548
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 180.372.9462.381.412
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 113.572.4631.809.620
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 66.800.483571.792
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 19.8478.136
212 5. Drugi poslovni prihodi   
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 168.513.7143.008.162
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu   
218 3. Troškovi ostalog materijala 136.844161.930
219 4. Troškovi goriva i energije 165.494.613113.858
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 1.759.9771.380.328
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 1.685.7471.333.071
222 b) Ostali lični rashodi 74.23047.257
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 234.516385.184
224 7. Troškovi amortizacije 167.236230.181
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove   
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 590.391691.059
227 10. Troškovi poreza 125.19144.506
228 11. Troškovi doprinosa 4.9461.116
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 0452.892
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine   
234 5. Viškovi   
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza   
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju 0452.892
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja   
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 030.355
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 013.104
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala 017.251
244 5. Manjkovi   
245 6. Otpisi obrtnih sredstava   
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 11.879.0790
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239) 0196.077
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229) 158.462308.168
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
  
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 136.163218.667
253 2. Prihodi od kamata 2.55446.599
254 3. Pozitivne kursne razlike 19.74542.902
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine 976112.091
256 5. Ostali finansijski prihodi   
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 75351.363
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima 22360.728
259 2. Rashodi kamata   
260 3. Negativne kursne razlike   
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana 157.486196.077
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi 12.036.5650
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257)   
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251)   
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka 12.036.5650
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266) 12.036.5650
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
  
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
12.036.5650
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA   
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
  
279 II NETO GUBITAK (275-277+276) 180.551.2553.150.608
280 III NETO GUBITAK (274-276+277) 168.514.6903.150.608
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266)   
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269)   
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada   
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca