Bilans uspjeha za 2007. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
291.759.096326.863.138
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 291.726.879326.811.846
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 192.218.574187.211.579
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 17.793.84018.930.064
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 81.714.465120.670.203
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209)   
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu   
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 7.4007.400
212 5. Drugi poslovni prihodi 24.81743.892
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 285.135.122321.598.846
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe 234.402.719272.556.120
217 2. Troškovi materijala za izradu 40.13619.001
218 3. Troškovi ostalog materijala 187.493296.291
219 4. Troškovi goriva i energije 221.515766.988
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 4.556.2363.507.395
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 3.834.3503.323.211
222 b) Ostali lični rashodi 721.886184.184
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 43.202.44441.935.309
224 7. Troškovi amortizacije 422.909339.728
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 0507.836
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 1.839.9311.474.695
227 10. Troškovi poreza 261.739190.537
228 11. Troškovi doprinosa 04.946
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 1.346.35047.221
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine   
234 5. Viškovi   
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 301.79945.758
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja 1.042.4940
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 2.0571.463
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 2.702.4121.061.497
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 1.57155.959
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 04.498
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala   
244 5. Manjkovi 7356.040
245 6. Otpisi obrtnih sredstava   
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 2.700.106995.000
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239) 5.267.9124.250.016
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229)   
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
3.202.823548.697
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 2.862.0030
253 2. Prihodi od kamata 301.711489.028
254 3. Pozitivne kursne razlike 15.42827.315
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
256 5. Ostali finansijski prihodi 23.68132.354
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 79.2831.887.136
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata 53.8851.882.563
260 3. Negativne kursne razlike 6.3474.573
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana 15.8960
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi 3.1550
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257) 3.123.5400
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251) 01.338.439
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka   
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266)   
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
8.391.4522.911.577
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
711.161271.975
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA 1060
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
7.680.3972.639.602
279 II NETO GUBITAK (275-277+276)   
280 III NETO GUBITAK (274-276+277)   
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266) 296.308.269327.459.056
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269) 287.916.817324.547.479
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada 157,75151,25
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca 156155