Bilans uspjeha za 2008. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
420.140.998291.759.096
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 367.451.132252.177.760
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 180.694.695152.758.110
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 116.811.39017.705.185
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 69.945.04781.714.465
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 52.453.80539.549.119
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima 52.346.52839.460.464
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 107.27788.655
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 7.4007.400
212 5. Drugi poslovni prihodi 228.66124.817
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 412.187.672285.135.122
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe 351.040.357234.402.719
217 2. Troškovi materijala za izradu 040.136
218 3. Troškovi ostalog materijala 266.695187.493
219 4. Troškovi goriva i energije 39.905.910221.515
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 5.625.9974.556.236
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 4.458.7283.834.350
222 b) Ostali lični rashodi 1.167.269721.886
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 763.97043.202.444
224 7. Troškovi amortizacije 471.971422.909
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 11.764.2490
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 1.838.4451.839.931
227 10. Troškovi poreza 510.078261.739
228 11. Troškovi doprinosa   
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 392.8121.346.350
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 10.0100
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine   
234 5. Viškovi   
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 72.152301.799
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja 269.2401.042.494
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 41.4102.057
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 1.387.6472.702.412
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 6.4461.571
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 57.3820
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala   
244 5. Manjkovi 1.055735
245 6. Otpisi obrtnih sredstava   
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 1.322.7642.700.106
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239) 6.958.4915.267.912
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229)   
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
1.564.4333.202.823
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 16.6102.862.003
253 2. Prihodi od kamata 1.374.432301.711
254 3. Pozitivne kursne razlike 17.32715.428
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
256 5. Ostali finansijski prihodi 156.06423.681
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 45.06879.283
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata 32.17153.885
260 3. Negativne kursne razlike 9.9716.347
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana 015.896
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi 2.9263.155
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257) 1.519.3653.123.540
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251)   
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka   
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266)   
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
8.477.8568.391.452
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
2.022.781711.161
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA 0106
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
6.455.0757.680.397
279 II NETO GUBITAK (275-277+276)   
280 III NETO GUBITAK (274-276+277)   
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266) 422.098.243296.308.269
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269) 413.620.387287.916.817
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada 160,27151,25
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca 159,58155