Bilans uspjeha za 2010. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) 432.875.238405.196.065
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 368.165.228343.277.651
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 197.091.882183.553.292
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 123.203.957124.629.880
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 47.869.38935.094.479
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 62.878.96957.636.603
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 55.424.37854.678.020
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 7.454.5912.958.583
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka   
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 1.831.0414.281.811
216 II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) 433.506.870400.771.765
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 368.869.922341.570.189
218 2. Troškovi materijala 719.937540.166
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) 6.768.3566.592.622
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 5.388.4495.012.629
221 b) Ostali lični rashodi 1.379.9071.579.993
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 44.780.44644.851.491
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) 9.816.8954.635.669
224 a) Troškovi amortizacije 852.830501.394
225 b) Troškovi rezervisanja 8.964.0654.134.275
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 2.396.6322.415.403
227 7. Troškovi poreza 151.491166.225
228 8. Troškovi doprinosa 3.1910
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201-216) 04.424.300
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) 631.6320
231 I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 11.537.8892.863.846
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 8.883.83056.000
233 2. Prihodi od kamata 2.526.8772.724.230
234 3. Pozitivne kursne razlike 6.02232.644
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 121.16050.972
238 II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 93.112236.075
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 85.845233.141
241 3. Negativne kursne razlike 7.2672.934
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi   
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) 10.813.1457.052.071
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231)   
246 I OSTALI PRIHODI (247 do 256) 358.417572.183
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 607.327
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka   
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 257.66716.519
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 100.690548.337
257 II OSTALI RASHODI (258 do 267) 49.79555.776
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 32.4098.275
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodatog materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka   
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 047.501
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 17.3860
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) 308.622516.407
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)   
270 I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)   
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje ostale imovine   
289 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)   
290 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)   
291 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
292 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
293 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-292) 11.121.7677.568.478
294 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291)   
295 1. Poreski rashodi perioda 914.6851.018.541
296 2. Odloženi poreski rashodi perioda 3.0766.787
297 3. Odloženi poreski prihodi perioda   
298 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) 10.204.0066.543.150
299 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)   
300 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
301 I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (302 do 307)   
302 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
303 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
304 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
305 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
306 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
307 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
308 II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (309 do 313)   
309 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
310 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
311 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
312 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
313 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
314 R. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (301-308) ili (308-301)   
315 S. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
316 T. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (314±315)   
317 I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (298-299±316) 10.204.0066.543.150
318 II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (299-298±316)