Bilans uspjeha za 2011. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) 400.796.350432.875.238
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 383.692.794368.165.228
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 247.704.010197.091.882
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 129.920.660123.203.957
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 6.068.12447.869.389
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 17.051.28662.878.969
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 8.317.63855.424.378
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 8.733.6487.454.591
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka   
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 52.2701.831.041
216 II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) 404.121.912433.506.870
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 347.486.058368.869.922
218 2. Troškovi materijala 689.769719.937
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) 7.214.2786.768.356
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 5.896.2725.388.449
221 b) Ostali lični rashodi 1.318.0061.379.907
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 44.954.77544.780.446
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) 1.507.2489.816.895
224 a) Troškovi amortizacije 1.415.416852.830
225 b) Troškovi rezervisanja 91.8328.964.065
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 1.691.1352.396.632
227 7. Troškovi poreza 559.309151.491
228 8. Troškovi doprinosa 19.3403.191
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) 3.325.562631.632
231 I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 15.672.96211.537.889
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 13.920.7628.883.830
233 2. Prihodi od kamata 1.657.3762.526.877
234 3. Pozitivne kursne razlike 4.3666.022
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 90.458121.160
238 II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 215.83793.112
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 179.22585.845
241 3. Negativne kursne razlike 36.6127.267
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi   
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238) 12.131.56310.813.145
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238)   
246 I OSTALI PRIHODI (247 do 256) 1.540.475358.417
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 5360
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka   
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 0257.667
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 1.540.422100.690
257 II OSTALI RASHODI (258 do 267) 23.54849.795
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 2.14032.409
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodatog materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka   
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja   
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 21.40817.386
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) 1.516.927308.622
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)   
270 I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288) 3.304.4760
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 3.304.4760
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje ostale imovine   
289 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)   
290 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270) 3.304.4760
291 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 170.8400
292 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 107.0850
293 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292) 10.407.76911.121.767
294 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)   
295 1. Poreski rashodi perioda 0914.685
296 2. Odloženi poreski rashodi perioda 4.6693.076
297 3. Odloženi poreski prihodi perioda   
298 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) 10.403.10010.204.006
299 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)   
300 UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291) 418.180.627444.771.544
301 UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292) 407.772.858433.649.777
302 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
303 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 10.403.10010.204.006
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima   
305 Obična zarada po akciji   
306 Razrijeđena zarada po akciji   
307 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 172,18169,71
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 170,42169
400 A. NETO DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA (298 ili 299) 10.403.10010.204.006
401 I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408) ili (408-401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414±415)   
417 I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416) 10.403.10010.204.006
418 II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)