Bilans uspjeha za 2012. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) 380.825.657396.452.063
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 366.973.705379.348.507
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 247.070.887247.704.010
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 102.437.541125.576.373
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 17.465.2776.068.124
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 13.590.54617.051.286
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 8.317.6388.317.638
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 5.272.9088.733.648
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka   
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 261.40652.270
216 II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) 385.643.762399.777.625
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 327.502.030343.141.771
218 2. Troškovi materijala 811.298689.769
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) 7.212.8287.214.278
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 5.833.9845.896.272
221 b) Ostali lični rashodi 1.378.8441.318.006
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 44.789.63344.954.775
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) 1.750.0121.507.248
224 a) Troškovi amortizacije 1.514.3411.415.416
225 b) Troškovi rezervisanja 235.67191.832
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 2.810.2051.691.135
227 7. Troškovi poreza 669.830559.309
228 8. Troškovi doprinosa 97.92619.340
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) 4.818.1053.325.562
231 I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 7.710.91015.672.962
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 5.779.92213.920.762
233 2. Prihodi od kamata 1.856.6101.657.376
234 3. Pozitivne kursne razlike 60.9074.366
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 13.47190.458
238 II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 183.775215.837
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica 55.0910
240 2. Rashodi kamata 87.933179.225
241 3. Negativne kursne razlike 40.70536.612
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 460
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238) 2.709.03012.131.563
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238)   
246 I OSTALI PRIHODI (247 do 256) 3.177.3651.540.475
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 9.52053
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka   
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 1800
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 3.167.6651.540.422
257 II OSTALI RASHODI (258 do 267) 14.66923.548
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 13.2512.140
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodatog materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka   
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja   
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 1.41821.408
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) 3.162.6961.516.927
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)   
270 I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288) 46.0423.304.476
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 46.0423.304.476
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje ostale imovine   
289 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)   
290 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270) 46.0423.304.476
291 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 0170.840
292 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 951107.085
293 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292) 5.824.73310.407.769
294 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)   
295 1. Poreski rashodi perioda   
296 2. Odloženi poreski rashodi perioda 3.2184.669
297 3. Odloženi poreski prihodi perioda   
298 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) 5.821.51510.403.100
299 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)   
300 UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291) 391.713.932413.836.340
301 UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292) 385.889.199403.428.571
302 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
303 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 5.821.51510.403.100
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima   
305 Obična zarada po akciji 089
306 Razrijeđena zarada po akciji   
307 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 174172
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 172170
400 A. NETO DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA (298 ili 299) 5.821.51510.403.100
401 I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408) ili (408-401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414±415)   
417 I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416) 5.821.51510.403.100
418 II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)