Bilans uspjeha za 2016. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215) 429.701.080400.147.746
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 393.822.736383.006.815
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 271.649.891255.223.014
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 97.890.900109.976.991
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 24.281.94517.806.810
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 26.961.82012.824.729
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 8.317.6388.317.638
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 18.644.0184.507.073
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu 16418
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka   
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 8.916.5244.316.202
216 II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) 429.749.319407.186.680
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 355.037.348351.050.996
218 2. Troškovi materijala 597.432611.789
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) 7.043.6346.619.164
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 5.849.2145.619.968
221 b) Ostali lični rashodi 1.194.420999.196
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 63.341.67244.901.116
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) 2.212.9382.469.020
224 a) Troškovi amortizacije 2.201.3812.390.290
225 b) Troškovi rezervisanja 11.55778.730
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 1.256.4941.244.282
227 7. Troškovi poreza 161.072136.614
228 8. Troškovi doprinosa 98.729153.699
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201) 48.2397.038.934
231 I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 1.658.4526.041.921
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 1.277.9385.503.545
233 2. Prihodi od kamata 313.986432.532
234 3. Pozitivne kursne razlike 6532.610
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 65.875103.234
238 II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 77.164127.574
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 72.43743.991
241 3. Negativne kursne razlike 4.29583.048
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 432535
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230) 1.533.0490
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231) 01.124.587
246 I - OSTALI PRIHODI (247 do 256) 5.284.5776.581.573
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 01.248
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 0887
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja   
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 5.284.5776.579.438
257 II - OSTALI RASHODI (258 do 267) 7.8571.799.867
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 7.35752.026
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodaje materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka   
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 01.740.439
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 5007.402
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257) 5.276.7204.781.706
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)   
270 I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279) 032.436
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme 032.436
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289) 976.9901.641.596
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme 016.484
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana 958.0881.584.491
288 8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja   
289 9. Obezvrjeđenje ostale imovine 18.90240.621
290 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)   
291 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270) 976.9901.609.160
292 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
293 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
294 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291) 5.832.7792.047.959
295 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)   
296 1. Poreski rashodi perioda   
297 2. Odloženi poreski rashodi perioda 04.270
298 3. Odloženi poreski prihodi perioda 36.81324.857
299 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298) 5.869.5922.068.546
300 2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)   
301 UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 436.644.109412.803.676
302 UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) 430.811.330410.755.717
303 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 5.869.5922.068.546
305 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima   
306 Obična zarada po akciji 00
307 Razrijeđena zarada po akciji   
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 183176
309 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 184176
400 A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) 5.869.5922.068.546
401 I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407) 1.375.4140
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju 1.375.4140
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413) 1.375.4140
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu 1.375.4140
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)   
417 I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) 5.869.5922.068.546
418 II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)