Bilans tokova gotovine za 2007. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
301 A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 3)
328.409.940344.885.196
302 1.Prilivi od kupaca 315.937.647330.166.862
303 2.Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl 07.400
304 3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 12.472.29314.710.934
305 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 323.766.590300.611.251
306 1.Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima 302.463.236282.108.902
307 2.Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima 4.775.6123.437.210
308 3.Odlivi po osnovu kamata 23.01247.797
309 4.Odlivi po osnovu poreza na dobit 271.9751.720.495
310 5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 16.232.75513.296.847
311 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 4.643.35044.273.945
312 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)   
313 B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
3.143.6472.084.823
314 1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans.plasm, 01.800.000
315 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu   
316 3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća   
317 4. Prilivi po osnovu prodaje nemater.ulaganja i osnovnih sredstava   
318 5. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
319 6. Prilivi od kamata 281.644284.823
320 7.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 2.862.0030
321 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do5) 115.2723.884.763
322 1.Odlivi na osnovu kratkoročnihfinansijskih plasmana 03.750.000
323 2.Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu   
324 3.Odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća   
325 4.Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstva 115.272134.763
326 5.Odlivi na osnovu ostalih dugoročnihfinansijskih plasmana   
327 III. Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II) 3.028.3750
328 IV. Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I) 01.799.940
329 V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
  
330 1. Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala   
331 2. Neto prilivi na osnovu dugoročnih finans.obaveza   
332 3. Neto prilivi na osnovu kratkoročnih finans.obaveza   
333 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do 5) 62.85515.974.717
334 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela 0392.000
335 2. Neto odlivi na osnovu dugoročnih finansij.obaveza   
336 3. Neto odlivi na osnovu kratkoročnih finansij.obaveza 62.85533.837
337 4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga   
338 5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku 015.548.880
339 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansir.(I-II)   
340 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansir.(II-I) 62.85515.974.717
341 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI) 331.553.587346.970.019
342 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE(AII+BII+VII) 323.944.717320.470.731
343 Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (G-D) 7.608.87026.499.288
344 E. NETO ODLIV GOTOVINE (D-G)   
345 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 40.211.78613.712.498
346 Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
347 I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
348 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I) 47.820.65640.211.786