Bilans tokova gotovine za 2008. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
301 A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 3)
461.269.169328.409.940
302 1.Prilivi od kupaca 441.298.121315.937.647
303 2.Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl   
304 3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 19.971.04812.472.293
305 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 466.573.361323.766.590
306 1.Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima 454.353.518302.463.236
307 2.Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima 5.729.2224.775.612
308 3.Odlivi po osnovu kamata 20.59223.012
309 4.Odlivi po osnovu poreza na dobit 969.165271.975
310 5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 5.500.86416.232.755
311 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 04.643.350
312 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) 5.304.1920
313 B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
975.4933.143.647
314 1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans.plasm,   
315 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu   
316 3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća   
317 4. Prilivi po osnovu prodaje nemater.ulaganja i osnovnih sredstava 10.0090
318 5. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
319 6. Prilivi od kamata 965.484281.644
320 7.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 02.862.003
321 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do5) 11.908.1879.894.422
322 1.Odlivi na osnovu kratkoročnihfinansijskih plasmana 10.050.8119.779.150
323 2.Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu   
324 3.Odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća   
325 4.Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstva 1.857.376115.272
326 5.Odlivi na osnovu ostalih dugoročnihfinansijskih plasmana   
327 III. Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II)   
328 IV. Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I) 10.932.6946.750.775
329 V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
14.416.8910
330 1. Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala   
331 2. Neto prilivi na osnovu dugoročnih finans.obaveza 14.416.8910
332 3. Neto prilivi na osnovu kratkoročnih finans.obaveza   
333 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do 5) 16.061.19962.855
334 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
335 2. Neto odlivi na osnovu dugoročnih finansij.obaveza 16.013.3230
336 3. Neto odlivi na osnovu kratkoročnih finansij.obaveza 47.87662.855
337 4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga   
338 5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku   
339 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansir.(I-II)   
340 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansir.(II-I) 1.644.30862.855
341 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI) 476.661.553331.553.587
342 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE(AII+BII+VII) 494.542.747333.723.867
343 Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (G-D)   
344 E. NETO ODLIV GOTOVINE (D-G) 17.881.1942.170.280
345 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 38.041.50640.211.786
346 Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
347 I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
348 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I) 20.160.31238.041.506