Bilans tokova gotovine za 2010. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 514.244.860493.001.624
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 489.890.887475.070.749
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 24.353.97317.930.875
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 514.069.969461.415.777
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 494.807.380444.377.918
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 12.941.2006.381.322
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 31.326198.021
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 338.7273.630.362
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 5.951.3366.828.154
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 174.89131.585.847
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 41.227.68521.783.687
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 29.728.61620.004.955
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 2.606.0411.778.732
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 8.893.0280
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 20.775.43846.007.404
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 19.558.30039.116.600
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 1.217.1385.887.348
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 01.003.456
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) 20.452.2470
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) 024.223.717
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 7.237.56213.737.856
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 7.237.56213.737.856
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 21.847.82526.103.547
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 21.847.82526.094.691
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita 08.856
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)   
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 14.610.26312.365.691
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 562.710.107528.523.167
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 556.693.232533.526.728
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 6.016.8750
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 05.003.561
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 15.156.75220.160.313
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 21.173.62715.156.752