Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2010. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 304.752.783281.780.321
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 289.000.562268.861.049
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 15.752.22112.919.272
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 233.770.786222.672.871
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 226.400.582212.885.208
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 3.330.6813.206.834
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 056.973
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 3.838.860851.565
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 200.6635.672.291
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 70.981.99759.107.450
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 20.826.617977.327
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 19.558.3000
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 1.268.317977.327
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 20.743.9744.707.244
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 19.558.6890
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 1.185.2854.707.244
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) 82.6430
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) 03.729.917
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 3.911.66039.009.730
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 3.911.66019.179.769
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita 019.829.961
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 9.720.98538.400.372
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 7.629.45219.658.300
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita 018.742.072
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 2.091.5330
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332) 0609.358
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 5.809.3250
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 329.491.060321.767.378
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 264.235.745265.780.487
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 65.255.31555.986.891
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)   
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 15.156.75120.160.313
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 80.412.06676.147.204