Bilans tokova gotovine za 2011. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 430.670.346514.244.861
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 424.750.964489.890.887
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 5.919.38224.353.974
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 424.621.763514.069.969
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 411.390.863494.807.380
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 6.515.1526.733.554
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 116.69831.326
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 476.821338.727
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 6.122.22912.158.982
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 6.048.583174.892
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 38.995.97441.227.685
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 23.488.98829.728.616
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 1.586.2242.606.041
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 13.920.7628.893.028
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 31.557.73820.775.438
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 27.577.20319.558.300
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela 3.548.8570
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 431.6781.217.138
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) 7.438.23620.452.247
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)   
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 5.962.4707.237.562
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 5.962.4707.237.562
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 31.893.87921.847.825
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 23.730.67421.847.825
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 8.163.2050
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)   
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 25.931.40914.610.263
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 475.628.790562.710.108
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 488.073.380556.693.232
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 06.016.876
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 12.444.5900
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 21.173.62515.156.752
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 03
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 8.729.03521.173.625