Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2011. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 292.188.304304.752.783
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 282.560.479289.000.562
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 9.627.82515.752.221
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 260.732.016233.770.786
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 249.037.647226.400.582
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 2.049.0693.330.681
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 116.0480
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 03.838.860
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 9.529.252200.663
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 31.456.28870.981.997
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 20.364.59320.826.617
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 19.558.30019.558.300
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 806.2931.268.317
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 10.582.23820.743.974
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 10.170.31619.558.689
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela 300.0000
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 111.9221.185.285
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) 9.782.35582.643
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)   
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 5.867.5623.911.660
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 5.867.5623.911.660
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 19.231.5939.720.985
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 11.068.3887.629.452
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 8.163.2050
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 02.091.533
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)   
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 13.364.0315.809.325
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 318.420.459329.491.060
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 290.545.847264.235.745
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 27.874.61265.255.315
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)   
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 21.173.62515.156.751
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 49.048.23780.412.066