Bilans tokova gotovine za 2012. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 378.067.356430.670.346
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 362.502.666424.750.964
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 15.564.6905.919.382
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 354.963.871424.621.762
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 341.809.325411.390.863
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 4.262.2946.515.152
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 0116.697
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 152.447476.821
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 8.739.8056.122.229
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 23.103.4856.048.584
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 11.636.30038.995.974
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 4.029.01023.488.988
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 1.827.3681.586.224
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 5.779.92213.920.762
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 3.568.27231.557.738
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 027.577.203
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela 3.000.0003.548.857
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 568.272431.678
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) 8.068.0287.438.236
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)   
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 21.123.3215.962.470
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 21.123.3215.962.470
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 39.385.31931.893.879
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 34.181.60023.730.674
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 5.203.7198.163.205
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)   
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 18.261.99825.931.409
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 410.826.977475.628.790
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 397.917.462488.073.379
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 12.909.5150
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 012.444.589
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 8.729.03521.173.624
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 21.638.5508.729.035