Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2012. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 209.715.111292.188.304
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 200.604.761282.560.479
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 9.110.3509.627.825
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 174.809.961260.732.016
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 167.030.892249.037.647
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 2.242.7872.049.069
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 0116.048
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 152.4480
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 5.383.8349.529.252
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 34.905.15031.456.288
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 847.98920.364.593
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 019.558.300
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 847.989806.293
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 68.40810.582.238
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 010.170.316
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela 0300.000
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 68.408111.922
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) 779.5819.782.355
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)   
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 05.867.562
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 05.867.562
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 8.356.86819.231.593
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 193.66311.068.388
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 8.163.2058.163.205
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)   
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 8.356.86813.364.031
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 210.563.100318.420.459
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 183.235.237290.545.847
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 27.327.86327.874.612
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)   
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 8.729.03521.173.625
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 10.511.8930
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 46.568.79149.048.237