Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2013. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 280.076.673209.715.111
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 274.717.183200.604.761
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 5.2970
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 5.354.1939.110.350
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 244.623.957174.809.961
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 236.424.791167.030.892
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 3.208.5962.242.787
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata   
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 0152.448
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 4.990.5705.383.834
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 35.452.71634.905.150
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 2.281.482847.989
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 977.9150
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 1.215.451847.989
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 88.1160
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 3.782.46468.408
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 3.684.96268.408
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 97.5020
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) 0779.581
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) 1.500.9820
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 11.736.1010
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 1.1210
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 11.734.9800
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 33.212.136193.663
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 18.172.441193.663
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 15.039.6950
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)   
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 21.476.035193.663
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 294.094.256210.563.100
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 281.618.557175.072.032
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 12.475.69935.491.068
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)   
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 21.638.5508.729.035
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 34.114.24944.220.103