Bilans tokova gotovine za 2016. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 429.103.189404.380.871
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 415.929.114384.537.214
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 13.174.07519.843.657
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 405.020.490408.283.434
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 375.457.327396.876.867
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 6.737.6506.132.214
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 46.19215.943
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 158.9062.404.153
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 22.620.4152.854.257
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 24.082.6990
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501) 03.902.563
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 1.349.2495.935.915
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 062.002
517 4. Prilivi po osnovu kamata 335.250382.368
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 1.013.9995.491.545
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 384.184761.455
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 384.184761.455
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520) 965.0655.174.460
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)   
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)   
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita   
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) 16.762.3589.241.527
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 4.318.4879.237.527
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 12.443.8710
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 04.000
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)   
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527) 16.762.3589.241.527
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 430.452.438410.316.786
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 422.167.032418.286.416
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) 8.285.4060
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541) 07.969.630
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 7.409.54715.380.374
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 2.0111.197
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 15.692.9427.409.547