Bilans tokova gotovine za 2018. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 600.137.884458.794.510
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 506.083.817379.234.193
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 94.054.06779.560.317
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 576.273.168469.466.083
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 481.335.953346.748.158
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 7.744.3447.146.634
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 702.016380
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 86.490.855115.570.911
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 23.864.716 
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)  10.671.573
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 723.053426.462
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 35.000 
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 28.004 
517 4. Prilivi po osnovu kamata 294.160420.713
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 365.8895.749
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 2.463.991177.871
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 1.505.698177.871
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 958.293 
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)  248.591
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) 1.740.938 
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)   
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita   
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) 11.598.65591.849
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 7.064.76591.849
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 4.533.890 
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)   
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527) 11.598.65591.849
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 600.860.937459.220.972
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 590.335.814469.735.803
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) 10.525.123 
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)  10.514.831
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 5.178.11115.692.942
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 1.011 
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 15.702.2235.178.111