Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2017. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 01.01.2016. god. 1.163.302.1912.843.602011.664.06212.329.7341.190.139.589
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka 0973.97100-5.620968.351
904 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2016. god. (901 ± 902 ± 903) 1.163.302.1913.817.573011.664.06212.324.1141.191.107.940
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava -3.573.081-380.52300363.511-3.590.093
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 000164.2075.869.5926.033.799
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 0000-2.052.594-2.052.594
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
912 Stanje na dan 31.12.2016. god. / 01.01.2017. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 1.159.729.1103.437.050011.828.26916.504.6231.191.499.052
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2017. god. (912 ± 913 ± 914) 1.159.729.1103.437.050011.828.26916.504.6231.191.499.052
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 0-368.28400368.2840
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 0000424.826424.826
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka 000-469.5675.556.5265.086.959
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
923 Stanje na dan 31.12.2017. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 1.159.729.1103.068.766012.297.83611.741.2071.186.836.919