Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2018. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 01.01.2017. god. 1.159.729.1103.437.050 11.828.26916.504.6231.191.499.052
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2017. god. (901 ± 902 ± 903) 1.159.729.1103.437.050011.828.26916.504.6231.191.499.052
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava  -368.284  368.2840
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     424.826424.826
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    -469.5675.556.5265.086.959
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
912 Stanje na dan 31.12.2017. god. / 01.01.2018. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 1.159.729.1103.068.766012.297.83611.741.2071.186.836.919
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2018. god. (912 ± 913 ± 914) 1.159.729.1103.068.766012.297.83611.741.2071.186.836.919
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava  -131.629   -131.629
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     1.898.6721.898.672
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu    67.97297.644165.616
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    33.986390.840424.826
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
923 Stanje na dan 31.12.2018. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 1.159.729.1102.937.137012.331.82213.346.6831.188.344.752