Bilans stanja za 2005. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 Stalna imovina 220.337.868167.675.93152.661.937101.359.901
003 I. Nematerijalna ulaganja 829.8120829.8121.118.415
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 829.8120829.8121.118.415
009 II. Osnovna sredstva 218.712.009167.675.93151.036.07899.378.400
010 1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi 31.190031.19088.423
011 2. Građevinski objekti 25.048.76913.121.38811.927.38114.212.105
012 3. Oprema 191.692.005154.554.54337.137.46281.718.064
013 4. Alat i inventar     
014 5. Osnovno stado     
015 6. Ostala osnovna sredstva 4.08504.0854.197
016 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 1.935.96001.935.9603.355.611
017 III. Duročni finansijski plasmani 796.0470796.047863.086
018 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
019 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
020 3. Duročni krediti povezanim pravnim licima     
021 4. Duročni krediti     
022 5. Duročne hartije od vrijednosti     
023 6. Otkupljene sopstvene akcije     
024 7. Ostali duročni plasmani 796.0470796.047863.086
025 Obrtna imovina 43.337.08617.955.89425.381.19217.867.994
026 I. Zalihe (027 do 031) 4.082.975414.7353.668.2403.096.190
027 1. Materijal 4.057.167414.7353.642.4322.691.854
028 2. Nedovršena proizvodnja     
029 3. Gotovi proizvodi     
030 4. Roba     
031 5. Dati avansi 25.808025.808404.336
032 II. Kratkoročna potraživanja i plasmani 36.525.63617.541.15918.984.47714.157.219
033 1. Kratkoročna potraživanja 36.510.50917.541.15918.969.35014.142.092
034 a) Kupci - povezana pravna lica     
035 b) Kupci 34.017.64815.919.69518.097.95313.690.006
036 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda     
037 g) Druga potraživanja 2.492.8611.621.464871.397452.086
038 2. Kratkoročni finansijski plasmani 15.127015.12715.127
039 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
040 b) Kratkoročni krediti 15.127015.12715.127
041 v) Hartije od vrijednosti     
042 g) Mjenice     
043 d) Ostali kratkoročni plasmani     
044 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.728.47502.728.475614.585
045 1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)     
046 2.Gotovina 2.728.47502.728.475614.585
047 Aktivna vremenska razgranicenja 12.594012.59412.718
048 Poslovna imovina 263.687.548185.631.82578.055.723119.240.613
049 Gubitak iznad kapitala     
050 Poslovna aktiva 263.687.548185.631.82578.055.723119.240.613
051 VANBILANSNA AKTIVA 25.307.100025.307.10015.846.804
101 Kapital 0059.014.84097.944.642
102 Osnovni kapital 0015.795.89915.795.899
103 1. Akcijski kapital - obične akcije 0015.795.8990
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital 00015.795.899
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II. Emisiona premija     
111 Revalorizacione rezerve 0039.577.79279.712.783
112 Rezerve iz dobitka     
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne i druge rezerve     
115 Neraspoređeni dobitak 004.219.2744.612.261
116 1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina     
117 2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine 004.219.2744.612.261
118 VI. Gubitak do visine kapitala 00578.1252.176.301
119 1. Gubici ranijih dina 00578.1252.176.301
120 2. Gubitak tekuće dine     
121 Dugoročna rezervisanja 006.470.0856.154.587
122 I. Rezervisanja za troškove i rizike     
123 II. Rezervisanja za penzije     
124 III. Negativni odwill     
125 IV. Ostala duročna rezervisanja 006.470.0856.154.587
126 V. OBAVEZE 0012.570.79815.141.384
127 Dugoročne obaveze 004.807.5783.537.083
128 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
129 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 001.244.7881.460.996
130 3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti     
131 4. Duročni krediti 002.524.7460
132 5. Ostale duročne obaveze 001.038.0442.076.087
133 Kratkoročne obaveze 007.763.22011.604.301
134 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica 000350.000
135 2. Kratkoročni krediti 00215.254500.000
136 3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 00224.769224.769
137 4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 00668.906482.251
138 5. Dobavljači - povezana pravna lica 003.922.4237.132.773
139 6. Dobavljači 00610.970321.999
140 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0041.1430
141 8. Obaveze iz specifičnih poslova 00329.9671.533.143
142 9. Obaveze za zarade i naknade zarada 00183.855164.766
143 10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 001.473.646765.292
144 11. Druge obaveze 0092.287129.308
145 Pasivna vremenska razgrančenja     
146 Poslovna pasiva 0078.055.723119.240.613
147 VANBILANSNA PASIVA 0025.307.10015.846.804