Bilans stanja za 2005. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 Stalna imovina 119.761.79575.719.32244.042.47375.767.800
003 I. Nematerijalna ulaganja 472.197472.197 337.757
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 472.197472.197 337.757
009 II. Osnovna sredstva 118.626.18675.247.12543.379.06174.843.371
010 1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi 311.376 311.376750.528
011 2. Građevinski objekti 101.751.26364.497.73537.253.52864.198.979
012 3. Oprema 15.921.36810.703.2265.218.1429.372.252
013 4. Alat i inventar 340.15146.164293.987189.998
014 5. Osnovno stado     
015 6. Ostala osnovna sredstva     
016 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 302.028 302.028331.614
017 III. Duročni finansijski plasmani 663.412 663.412586.672
018 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
019 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
020 3. Duročni krediti povezanim pravnim licima     
021 4. Duročni krediti 663.412 663.412586.672
022 5. Duročne hartije od vrijednosti     
023 6. Otkupljene sopstvene akcije     
024 7. Ostali duročni plasmani     
025 Obrtna imovina 22.592.1094.694.00817.898.10117.229.931
026 I. Zalihe (027 do 031) 1.372.780 1.372.7801.643.984
027 1. Materijal 1.367.565 1.367.5651.615.777
028 2. Nedovršena proizvodnja     
029 3. Gotovi proizvodi     
030 4. Roba    180
031 5. Dati avansi 5.215 5.21528.027
032 II. Kratkoročna potraživanja i plasmani 21.008.4924.694.00816.314.48415.378.156
033 1. Kratkoročna potraživanja 21.008.4924.694.00816.314.48415.378.156
034 a) Kupci - povezana pravna lica     
035 b) Kupci 21.004.1534.694.00816.310.14515.326.515
036 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda    45.476
037 g) Druga potraživanja 4.339 4.3396.165
038 2. Kratkoročni finansijski plasmani     
039 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
040 b) Kratkoročni krediti     
041 v) Hartije od vrijednosti     
042 g) Mjenice     
043 d) Ostali kratkoročni plasmani     
044 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 210.837 210.837207.791
045 1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)     
046 2.Gotovina 210.837 210.837207.791
047 Aktivna vremenska razgranicenja     
048 Poslovna imovina 142.353.90480.413.33061.940.57492.997.731
049 Gubitak iznad kapitala     
050 Poslovna aktiva 142.353.90480.413.33061.940.57492.997.731
051 VANBILANSNA AKTIVA     
101 Kapital   54.550.19082.238.599
102 Osnovni kapital   20.048.46644.908.176
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.466 
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital    44.908.176
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II. Emisiona premija     
111 Revalorizacione rezerve   12.162.45038.900.174
112 Rezerve iz dobitka     
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne i druge rezerve     
115 Neraspoređeni dobitak   22.339.27438.635
116 1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina   21.917.501 
117 2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine   421.77338.635
118 VI. Gubitak do visine kapitala    1.608.386
119 1. Gubici ranijih dina    1.608.386
120 2. Gubitak tekuće dine     
121 Dugoročna rezervisanja    3.547.643
122 I. Rezervisanja za troškove i rizike     
123 II. Rezervisanja za penzije     
124 III. Negativni odwill     
125 IV. Ostala duročna rezervisanja    3.547.643
126 V. OBAVEZE   7.390.3847.211.489
127 Dugoročne obaveze   3.778.041679.939
128 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
129 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima   199.695230.307
130 3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti     
131 4. Duročni krediti     
132 5. Ostale duročne obaveze   3.578.346449.632
133 Kratkoročne obaveze   3.612.3436.531.550
134 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica   385.432422.197
135 2. Kratkoročni krediti   41.6671.246.664
136 3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze    35.432
137 4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   781.5471.290.378
138 5. Dobavljači - povezana pravna lica   436.4482.391.219
139 6. Dobavljači   372.728298.366
140 7. Ostale obaveze iz poslovanja     
141 8. Obaveze iz specifičnih poslova   52.02826.025
142 9. Obaveze za zarade i naknade zarada   132.971119.367
143 10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   1.340.643647.725
144 11. Druge obaveze   68.87954.177
145 Pasivna vremenska razgrančenja     
146 Poslovna pasiva   61.940.57492.997.731
147 VANBILANSNA PASIVA