Bilans stanja za 2006. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 122.579.53778.625.22943.954.30851.269.065
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 472.197472.19700
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 472.197472.19700
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 120.439.04878.153.03242.286.01643.379.061
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 311.3760311.376311.376
012 2. Građevinski objekti 103.795.12966.983.79236.811.33737.253.528
013 3. Oprema 15.887.36711.087.1564.800.2115.218.142
014 4. Alat i inventar 352.81282.084270.728293.987
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva     
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 92.364092.364302.028
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 1.668.29201.668.2927.890.004
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
022 4.Ostali dugoročni krediti 591.5200591.520663.412
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani 1.076.77201.076.7727.226.592
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)     
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 24.930.54414.575.13310.355.41110.671.509
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 1.109.52601.109.5261.372.780
036 1. Materijal 1.105.10301.105.1031.367.565
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 4.42304.4235.215
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 22.976.46314.575.1338.401.3309.087.892
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 22.864.00814.575.1338.288.8759.044.076
044 a) Kupci - povezana pravna lica     
045 b) Ostali kupci 22.860.48214.575.1338.285.3499.039.737
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda     
047 g) Druga potraživanja 3.52603.5264.339
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 112.4550112.45543.816
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
050 b) Kratkoročni krediti 112.4550112.45543.816
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani     
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 844.5550844.555210.837
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina 844.5550844.555210.837
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 886.4500886.4500
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 148.396.53193.200.36255.196.16961.940.574
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 148.396.53193.200.36255.196.16961.940.574
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 1.708.66801.708.6682.839.442
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   46.911.23154.550.190
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   14.181.53412.162.450
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   21.0880
113 1. Zakonske rezerve   21.0880
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   12.660.14322.339.274
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   12.477.24921.917.501
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   182.894421.773
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   3.100.2673.300.518
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih   1.003.9580
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   2.096.3093.300.518
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   4.320.6304.089.866
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   935.760301.969
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima   163.951199.695
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti     
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine     
136 7. Ostale dugoročne obaveze   771.809102.274
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE     
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   3.384.8703.787.897
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica   350.000350.000
140 2. Ostali kratkoročni krediti   041.667
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   35.43235.432
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze   140.519175.554
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   880.814781.547
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   767.054436.448
145 7. Ostali dobavljači   260.575372.728
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja     
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   102.22952.028
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   183.169132.971
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   605.4361.340.643
150 12. Druge obaveze   59.64268.879
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   857.0410
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)   7.0000
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana     
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja   7.0000
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   55.196.16961.940.574
159 E. VANBILANSNA PASIVA   1.708.6682.839.442