Polugodišnji bilans stanja za 2006. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 119.417.35676.426.68842.990.66844.042.473
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)     
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja     
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 118.772.52476.426.68842.345.83643.379.061
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 311.3760311.376311.376
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 101.814.49665.545.23836.269.25837.253.528
012 2. Građevinski objekti 15.970.48210.829.6595.140.8235.218.142
013 3. Oprema 342.91151.791291.120293.987
014 4. Alat i inventar     
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva 333.2590333.259302.028
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 644.8320644.832663.412
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)     
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 644.8320644.832663.412
022 4.Ostali dugoročni krediti     
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup 23.546.0704.782.20618.763.86417.898.101
026 8. Ostali dugoročni plasmani 1.394.42301.394.4231.372.780
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032) 1.394.42301.394.4231.367.565
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine 0005.215
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju 21.828.1144.782.20617.045.90816.314.484
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 21.828.1144.782.20617.045.90816.314.484
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)     
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 21.823.8084.782.20617.041.60216.310.145
036 1. Materijal     
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci 4.30604.3064.339
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi     
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)     
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)     
044 a) Kupci - povezana pravna lica 323.5330323.533210.837
045 b) Ostali kupci     
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 323.5330323.533210.837
047 g) Druga potraživanja 869.3800869.3800
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 143.832.80681.208.89462.623.91261.940.574
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
050 b) Kratkoročni krediti 143.832.80681.208.89462.623.91261.940.574
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani     
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)     
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina     
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA     
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)     
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)     
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA     
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   54.554.13454.550.190
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   12.162.45012.162.450
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)     
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE   22.343.21822.339.274
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   22.339.27421.917.501
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   3.944421.773
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine     
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)     
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih   7.331.9227.390.384
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   3.483.5113.778.041
128 V. OBAVEZE (129+137+138)     
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   199.695199.695
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti   3.283.8163.578.346
133 4. Dugoročni krediti   3.848.4113.612.343
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa   585.432385.432
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine   041.667
136 7. Ostale dugoročne obaveze     
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE   863.103781.547
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   727.432436.448
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica   310.065372.728
140 2. Ostali kratkoročni krediti     
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   52.02852.028
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze   147.986132.971
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.130.8081.340.643
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   31.55768.879
145 7. Ostali dobavljači   737.8560
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja   62.623.91261.940.574
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova     
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada     
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine     
150 12. Druge obaveze     
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA     
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)     
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana     
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja     
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)     
159 E. VANBILANSNA PASIVA