Raspoloživi izvještaji


Opcije

2020 Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2019 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2018 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2017 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2016 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2015 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2014 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2013 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2012 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2011 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2010 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2009 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2008 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2007 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2006 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
2005 Bilans stanja
Bilans uspjeha

Bilans stanja za 2007. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 128.648.14381.503.27847.144.86543.954.308
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 517.881472.19745.684 
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj 14.819 14.819 
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava 5.921 5.921 
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 497.141472.19724.944 
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 124.313.07881.031.08143.281.99742.286.016
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 312.701 312.701311.376
012 2. Građevinski objekti 105.067.51569.423.96635.643.54936.811.337
013 3. Oprema 16.160.92311.487.6524.673.2714.800.211
014 4. Alat i inventar 386.531119.463267.068270.728
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva     
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 2.385.408 2.385.40892.364
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 3.817.184 3.817.1841.668.292
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
022 4.Ostali dugoročni krediti 556.000 556.000591.520
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani 3.261.184 3.261.1841.076.772
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)     
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 20.866.00211.057.5119.808.49110.355.411
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 1.114.815 1.114.8151.109.526
036 1. Materijal 1.106.353 1.106.3531.105.103
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 8.462 8.4624.423
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 18.161.22111.057.5117.103.7108.401.330
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 17.077.25011.057.5116.019.7398.288.875
044 a) Kupci - povezana pravna lica     
045 b) Ostali kupci 17.072.65911.057.5116.015.1488.285.349
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda     
047 g) Druga potraživanja 4.591 4.5913.526
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 1.083.971 1.083.971112.455
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
050 b) Kratkoročni krediti 1.083.971 1.083.971112.455
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani     
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 1.589.966 1.589.966844.555
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina 1.589.966 1.589.966844.555
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 1.277.690 1.277.690886.450
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 150.791.83592.560.78958.231.04655.196.169
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 150.791.83592.560.78958.231.04655.196.169
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 859.031 859.0311.708.668
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   48.922.18646.911.231
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   9.699.15613.224.450
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   51.32221.088
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne rezerve   51.32221.088
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   19.123.24213.617.227
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   19.012.32013.434.333
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   110.922182.894
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   2.842.0753.100.267
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih   855.7451.003.958
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   1.986.3302.096.309
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   5.274.0184.320.630
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   2.076.498935.760
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti   1.457.644163.951
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine     
136 7. Ostale dugoročne obaveze   618.854771.809
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE   175.023 
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   3.022.4973.384.870
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica   350.000350.000
140 2. Ostali kratkoročni krediti     
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   181.306140.519
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze    35.432
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.275.760880.814
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   176.719767.054
145 7. Ostali dobavljači   433.730260.575
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja     
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   73.658102.229
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   197.137183.169
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   287.667605.436
150 12. Druge obaveze   46.52059.642
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   1.185.767857.041
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)   7.0007.000
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana     
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja   7.0007.000
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   58.231.04655.196.169
159 E. VANBILANSNA PASIVA   859.0311.708.668