Polugodišnji bilans stanja za 2007. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 124.662.84079.382.67845.280.16243.954.308
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)     
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja     
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 121.201.97479.382.67841.819.29642.286.016
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 311.3760311.376311.376
012 2. Građevinski objekti 104.223.73868.008.69336.215.04536.811.337
013 3. Oprema 16.040.77811.277.3994.763.3794.800.211
014 4. Alat i inventar 354.43296.586257.846270.728
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva     
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 271.6500271.65092.364
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 3.460.86603.460.8661.668.292
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
022 4.Ostali dugoročni krediti 591.5200591.520591.520
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani 2.869.34602.869.3461.076.772
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)     
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 22.173.57011.386.32110.787.24910.355.411
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 1.403.82901.403.8291.109.526
036 1. Materijal 1.403.82901.403.8291.105.103
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 0004.423
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 19.306.34011.386.3217.920.0198.401.330
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 19.245.07911.386.3217.858.7588.288.875
044 a) Kupci - povezana pravna lica     
045 b) Ostali kupci 19.236.35911.386.3217.850.0388.285.349
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda     
047 g) Druga potraživanja 8.72008.7203.526
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 61.261061.261112.455
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
050 b) Kratkoročni krediti 18.814018.81437.541
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani 42.447042.44774.914
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 1.463.40101.463.401844.555
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina 1.463.40101.463.401844.555
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 1.057.18101.057.181886.450
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 147.893.59190.768.99957.124.59255.196.169
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 147.893.59190.768.99957.124.59255.196.169
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 1.708.66801.708.6681.708.669
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   49.836.13346.911.231
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   13.224.44913.224.449
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   21.08821.088
113 1. Zakonske rezerve   21.08821.088
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   16.542.13013.617.228
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   16.471.80913.434.334
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   70.321182.894
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   3.038.5173.100.267
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih   1.003.9581.003.958
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   2.034.5592.096.309
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   3.246.8074.320.630
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   974.293935.760
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima   163.803163.951
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti     
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine   46.9790
136 7. Ostale dugoročne obaveze   763.511771.809
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE     
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   2.272.5143.384.870
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica   350.000350.000
140 2. Ostali kratkoročni krediti     
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   84.383140.519
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze   17.71635.432
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.057.812880.814
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   0767.054
145 7. Ostali dobavljači   145.715260.575
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja   121.6340
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   153.205102.229
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   216.846183.169
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   119.163605.436
150 12. Druge obaveze   6.04059.642
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   996.135857.041
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)   7.0007.000
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana     
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja   7.0007.000
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   57.124.59255.196.169
159 E. VANBILANSNA PASIVA   1.708.6681.708.669