Bilans stanja za 2009. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 146.824.51495.279.48651.545.02851.350.438
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 64.78616764.61964.742
003 1. Ulaganja u razvoj 00014.819
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 0005.921
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja     
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 64.78616764.61944.002
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 143.908.28795.279.31948.628.96848.551.337
009 1. Zemljište 369.7910369.791345.840
010 2. Građevinski objekti 70.669.04948.413.67622.255.37322.932.844
011 3. Postrojenja i oprema 69.812.85346.865.64322.947.21021.474.007
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 3.056.59403.056.5943.798.646
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)     
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture     
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 2.851.44102.851.4412.734.359
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 2.851.44102.851.4412.734.359
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 20.713.8647.410.32513.303.53913.093.447
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 1.348.21801.348.218978.036
033 1. Zalihe materijala 1.341.66001.341.660960.502
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 6.55806.55817.534
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 19.365.6467.410.32511.955.32112.115.411
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 14.926.8057.410.3257.516.4807.130.536
041 a) Kupci–povezana pravna lica 199.5610199.5610
042 b) Kupci u zemlji 14.662.8547.410.3257.252.5297.095.456
043 v) Kupci u inostranstvu     
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 52.799052.79928.167
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 11.591011.5916.913
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 1.656.84401.656.8441.051.972
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji 35.760035.76035.760
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 1.621.08401.621.0841.016.212
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 1.139.06901.139.0692.566.952
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 1.139.06901.139.0692.566.952
058 4. Porez na dodatu vrijednost     
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 1.642.92801.642.9281.365.951
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 167.538.378102.689.81164.848.56764.443.885
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 000215.643
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 167.538.378102.689.81164.848.56764.659.528
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   50.429.67752.314.691
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   150.05651.322
112 1. Zakonske rezerve     
113 2. Statutarne rezerve   150.05651.322
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   24.408.18526.697.718
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   7.110.3505.517.185
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   7.110.3505.319.718
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   0197.467
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)   1.287.3800
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine   1.287.3800
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   1.622.5831.728.064
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   673.506734.028
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   949.077994.036
132 V. OBAVEZE (133+142)   12.796.30710.401.130
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   6.201.5574.805.064
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   5.179.0903.998.861
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   695.162332.918
141 8. Ostale dugoročne obaveze   327.305473.285
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   6.594.7505.596.066
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   429.595184.067
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   283.61538.497
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze   145.980145.570
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   3.376.6693.335.414
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.627.9041.342.944
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   1.505.3361.328.837
151 v) Ostali dobavljači   241.696662.201
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja   1.7331.432
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   570.840198.631
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   543.651487.134
155 5. Druge obaveze     
156 6. Porez na dodatu vrijednost   187.09896.141
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   14.44312.462
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   1.472.4541.282.217
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   64.848.56764.443.885
162 D. VANBILANSNA PASIVA   0215.643
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   64.848.56764.659.528