Polugodišnji bilans stanja za 2009. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 135.449.41385.578.27549.871.13848.328.855
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 538.262472.19766.06566.065
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj 14.819014.81914.819
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava 5.92105.9215.921
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 44.488044.48844.488
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 473.034472.197837837
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 132.282.37585.106.07847.176.29745.528.431
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 353.7690353.769329.818
012 2. Građevinski objekti 52.410.10734.207.73818.202.36918.065.852
013 3. Oprema 74.167.88650.720.62723.447.25923.214.194
014 4. Alat i inventar 305.018177.713127.305121.244
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva     
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 5.045.59505.045.5953.797.323
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 2.628.77602.628.7762.734.359
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
022 4.Ostali dugoročni krediti 519.4410519.441519.441
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani 2.109.33502.109.3352.214.918
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)     
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 18.982.0298.070.51710.911.51211.727.496
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 1.393.99401.393.994978.036
036 1. Materijal 1.393.99401.393.994960.502
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 00017.534
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 16.395.6268.070.5178.325.1098.182.508
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 15.695.8208.070.5177.625.3037.130.536
044 a) Kupci - povezana pravna lica 00028.167
045 b) Ostali kupci 15.650.6618.070.5177.580.1447.095.456
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 31.985031.9850
047 g) Druga potraživanja 13.174013.1746.913
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 699.8060699.8061.051.972
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
050 b) Kratkoročni krediti 699.8060699.8061.051.972
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani     
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 1.192.40901.192.4092.566.952
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina 1.192.40901.192.4092.566.952
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 1.416.85901.416.8591.365.970
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 155.848.30193.648.79262.199.50961.422.321
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 155.848.30193.648.79262.199.50961.422.321
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 94.903094.903215.643
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   48.362.99748.476.265
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   12.278.01712.278.017
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   51.32251.322
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne rezerve   51.32251.322
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   15.985.19216.098.460
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   15.977.72015.900.993
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   7.472197.467
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   2.369.4552.544.907
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih   734.028734.028
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   1.635.4271.810.879
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   10.190.2989.118.912
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   5.793.4554.472.145
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti   5.320.1713.998.861
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine     
136 7. Ostale dugoročne obaveze   473.284473.284
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE   332.918332.918
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   4.063.9254.313.849
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica     
140 2. Ostali kratkoročni krediti     
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   92.209184.067
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.406.9641.342.944
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   1.291.0071.293.780
145 7. Ostali dobavljači   532.923697.258
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja   1.8971.432
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   254.576198.630
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   307.121302.864
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   177.228281.879
150 12. Druge obaveze   010.995
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   1.258.9581.264.436
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)   17.80117.801
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana     
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja   17.80117.801
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   62.199.50961.422.321
159 E. VANBILANSNA PASIVA   94.903215.643