Raspoloživi izvještaji


Opcije

2020 Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2019 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2018 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2017 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2016 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2015 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2014 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2013 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2012 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2011 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2010 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2009 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2008 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2007 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2006 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
2005 Bilans stanja
Bilans uspjeha

Polugodišnji bilans stanja za 2010. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 147.834.25196.795.46451.038.78751.545.028
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 66.73419566.53964.619
003 1. Ulaganja u razvoj     
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 5.921 5.921 
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 836195641 
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 59.977 59.97764.619
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 144.889.79196.795.26948.094.52248.628.968
009 1. Zemljište 369.791 369.791369.791
010 2. Građevinski objekti 71.006.15849.053.27421.952.88422.255.373
011 3. Postrojenja i oprema 70.374.04447.741.99522.632.04922.947.210
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 3.139.798 3.139.7983.056.594
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)     
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture     
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 2.877.726 2.877.7262.851.441
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 2.877.726 2.877.7262.851.441
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani     
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 20.478.2537.410.32513.067.92813.303.539
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 1.430.539 1.430.5391.348.218
033 1. Zalihe materijala 1.414.852 1.414.8521.341.660
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 15.687 15.6876.558
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 19.047.7147.410.32511.637.38911.955.321
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 15.294.2457.410.3257.883.9207.516.480
041 a) Kupci–povezana pravna lica 157.903 157.903199.561
042 b) Kupci u zemlji 15.084.0947.410.3257.673.7697.252.529
043 v) Kupci u inostranstvu     
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 2.530 2.53052.799
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 49.718 49.71811.591
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 1.210.822 1.210.8221.656.844
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji    35.760
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 1.210.822 1.210.8221.621.084
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 1.048.983 1.048.9831.139.069
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 1.048.983 1.048.9831.139.069
058 4. Porez na dodatu vrijednost     
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 1.493.664 1.493.6641.642.928
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 168.312.504104.205.78964.106.71564.848.567
063 D. VANBILANSNA AKTIVA     
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 168.312.504104.205.78964.106.71564.848.567
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   50.444.25550.429.677
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   150.056150.056
112 1. Zakonske rezerve     
113 2. Statutarne rezerve   150.056150.056
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   24.408.18524.408.185
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   5.837.5487.110.350
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   5.822.9707.110.350
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   14.578 
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)    1.287.380
123 1. Gubitak ranijih godina    1.287.380
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   647.9461.622.583
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   647.946673.506
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja    949.077
132 V. OBAVEZE (133+142)   13.014.51412.796.307
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   6.076.6856.201.557
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   5.054.2185.179.090
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   695.162695.162
141 8. Ostale dugoročne obaveze   327.305327.305
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   6.937.8296.594.750
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   321.845429.595
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   321.845283.615
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze    145.980
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   3.799.9013.376.669
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.471.8611.627.904
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   2.119.9701.505.336
151 v) Ostali dobavljači   206.173241.696
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja   1.8971.733
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova    570.840
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   431.183543.651
155 5. Druge obaveze   56.729 
156 6. Porez na dodatu vrijednost   86.004187.098
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   17.53014.443
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   2.224.6371.472.454
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   64.106.71564.848.567
162 D. VANBILANSNA PASIVA     
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   64.106.71564.848.567