Polugodišnji bilans stanja za 2011. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 148.327.135101.448.09246.879.04347.758.946
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 152.2393.233149.006151.905
003 1. Ulaganja u razvoj 15.6431.56414.07915.644
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 5.92105.9215.921
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 13.3421.66911.67313.007
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 117.3330117.333117.333
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 147.444.902101.444.85946.000.04346.877.047
009 1. Zemljište 380.7520380.752369.948
010 2. Građevinski objekti 72.301.92751.500.39420.801.53321.640.517
011 3. Postrojenja i oprema 72.229.36149.944.46522.284.89622.798.835
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 2.532.86202.532.8622.067.747
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.32002.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 727.6740727.674727.674
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 257.3450257.345257.345
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 21.684021.68421.684
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 448.6450448.645448.645
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 24.638.9327.425.60517.213.32717.088.005
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 1.359.26040.9711.318.2891.319.777
033 1. Zalihe materijala 1.359.26040.9711.318.2891.286.129
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 00033.648
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 23.279.6727.384.63415.895.03815.768.228
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 19.572.0987.384.63412.187.46411.824.208
041 a) Kupci–povezana pravna lica 193.0200193.020170.912
042 b) Kupci u zemlji 18.916.9747.384.63411.532.34011.608.946
043 v) Kupci u inostranstvu     
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 0002.176
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 462.1040462.10442.174
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 1.343.34701.343.3471.358.071
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji 75.626075.62675.626
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 1.267.72101.267.7211.282.445
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 823.7710823.7711.000.374
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 823.7710823.7711.000.374
058 4. Porez na dodatu vrijednost 0003.068
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 1.540.45601.540.4561.582.507
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 172.966.067108.873.69764.092.37064.846.951
063 D. VANBILANSNA AKTIVA     
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 172.966.067108.873.69764.092.37064.846.951
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   49.612.53350.626.622
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   150.056150.056
112 1. Zakonske rezerve     
113 2. Statutarne rezerve   150.056150.056
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   23.844.69723.844.697
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   6.583.4036.583.403
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   6.583.4036.475.556
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   0107.847
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)   1.014.0890
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine   1.014.0890
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   583.339618.121
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   583.339618.121
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja     
132 V. OBAVEZE (133+142)   13.896.49813.602.208
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   5.441.9325.439.586
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   4.616.5374.614.191
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   644.069644.069
141 8. Ostale dugoročne obaveze   181.326181.326
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   8.454.5668.162.622
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   347.410674.492
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   347.410674.492
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   4.720.2114.299.966
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.519.6131.561.809
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   2.925.3122.607.467
151 v) Ostali dobavljači   271.962127.366
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja   3.3243.324
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova     
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   496.658472.290
155 5. Druge obaveze   77.74078.308
156 6. Porez na dodatu vrijednost   78.543160.703
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   19.69816.061
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   2.714.3062.460.802
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   64.092.37064.846.951
162 D. VANBILANSNA PASIVA     
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   64.092.37064.846.951