Polugodišnji bilans stanja za 2012. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 153.616.522105.697.82147.918.70148.234.234
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 337.22432.194305.030317.438
003 1. Ulaganja u razvoj 30.5485.80724.74121.765
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 218.81921.783197.036218.819
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 21.3424.60416.73810.339
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 66.515066.51566.515
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 151.408.151105.665.62745.742.52446.179.352
009 1. Zemljište 382.2760382.276380.752
010 2. Građevinski objekti 73.530.01453.591.94119.938.07320.795.316
011 3. Postrojenja i oprema 74.076.86652.073.68622.003.18022.838.401
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 3.418.99503.418.9952.164.883
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.32002.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.868.82701.868.8271.735.124
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 1.294.94601.294.9461.294.946
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 133.7030133.7030
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 21.684021.68421.684
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 418.4940418.494418.494
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 22.586.4744.808.96417.777.51017.326.739
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 1.623.39701.623.3971.351.814
033 1. Zalihe materijala 1.597.26001.597.2601.322.683
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 26.137026.13729.131
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 20.963.0774.808.96416.154.11315.974.925
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 19.094.4874.808.96414.285.52314.048.079
041 a) Kupci–povezana pravna lica 76.978076.978129.810
042 b) Kupci u zemlji 19.008.0594.808.96414.199.09513.904.149
043 v) Kupci u inostranstvu     
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova 0002.828
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 9.45009.45011.292
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 1.050.10901.050.1091.067.512
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji 987.0440987.0441.004.447
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 63.065063.06563.065
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 607.4350607.435768.990
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 607.4350607.435768.990
058 4. Porez na dodatu vrijednost     
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 211.0460211.04690.344
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 176.202.996110.506.78565.696.21165.560.973
063 D. VANBILANSNA AKTIVA     
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 176.202.996110.506.78565.696.21165.560.973
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   49.971.59750.897.812
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   5.580.4265.580.426
112 1. Zakonske rezerve   203.980203.980
113 2. Statutarne rezerve   5.376.4465.376.446
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   17.849.55017.849.550
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   7.419.3707.419.370
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   7.419.3707.388.778
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   030.592
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)   926.2150
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine   926.2150
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   2.377.4842.387.738
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   561.162571.416
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   1.816.3221.816.322
132 V. OBAVEZE (133+142)   13.347.13012.275.423
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   4.785.7564.785.885
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   4.113.0464.113.046
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   625.328625.328
141 8. Ostale dugoročne obaveze   47.38247.511
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   8.561.3747.489.538
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   367.317655.069
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   367.317655.069
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   7.341.9386.022.816
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.474.6261.585.763
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   3.938.7713.795.068
151 v) Ostali dobavljači   1.928.541641.985
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   130.4440
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   503.262533.198
155 5. Druge obaveze   79.465123.130
156 6. Porez na dodatu vrijednost   0132.410
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   20922.915
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   138.7390
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   65.696.21165.560.973
162 D. VANBILANSNA PASIVA     
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   65.696.21165.560.973