Bilans stanja za 2013. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 154.646.03999.357.70855.288.33157.482.189
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 337.223107.200230.023282.079
003 1. Ulaganja u razvoj 30.5478.76521.78225.806
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 218.81987.429131.390175.154
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 21.34211.00610.33614.604
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 66.515 66.51566.515
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 153.020.98899.250.50853.770.48056.321.986
009 1. Zemljište 388.440 388.440388.347
010 2. Građevinski objekti 74.628.43150.235.24624.393.18525.948.091
011 3. Postrojenja i oprema 77.047.54649.015.26228.032.28428.613.189
012 4. Investicione nekretnine 156.689 156.689 
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 799.882 799.8821.372.359
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.320 2.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.320 2.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.285.508 1.285.508875.804
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 913.274 913.274469.071
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 21.684 21.68421.684
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 350.550 350.550385.049
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 25.189.7332.213.19122.976.54221.004.926
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 1.281.609 1.281.6091.389.482
033 1. Zalihe materijala 1.249.982 1.249.9821.359.990
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 31.627 31.62729.492
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 23.908.1242.213.19121.694.93319.615.444
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 22.453.3082.213.19120.240.11718.459.576
041 a) Kupci–povezana pravna lica 288.529 288.529142.146
042 b) Kupci u zemlji 19.977.455817.34719.160.10817.569.405
043 v) Kupci u inostranstvu     
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova    5.226
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 2.187.3241.395.844791.480742.799
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 754.874 754.874547.061
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji 11.455 11.45519.921
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 743.419 743.419527.140
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 596.622 596.622435.973
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 596.622 596.622435.973
058 4. Porez na dodatu vrijednost     
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 103.320 103.320172.834
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 179.835.772101.570.89978.264.87378.487.115
063 D. VANBILANSNA AKTIVA     
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 179.835.772101.570.89978.264.87378.487.115
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   61.315.46061.226.353
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   5.585.7605.582.873
112 1. Zakonske rezerve   207.313205.509
113 2. Statutarne rezerve   5.378.4475.377.364
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   24.369.06825.188.147
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   11.312.16610.406.867
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   11.219.45110.370.783
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   92.71536.084
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   3.032.6463.238.891
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   540.772562.283
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   2.491.8742.676.608
132 V. OBAVEZE (133+142)   13.916.76714.021.871
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   5.535.9306.073.109
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   3.926.5374.399.717
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   1.609.3931.673.392
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   8.380.8377.948.762
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   779.471605.604
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   779.471605.604
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   6.590.8396.313.448
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.650.5831.599.068
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   4.433.1444.098.167
151 v) Ostali dobavljači   507.112616.213
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   67.929100.861
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   510.721529.940
155 5. Druge obaveze   92.10085.858
156 6. Porez na dodatu vrijednost   191.036139.519
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   27.03720.217
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   121.704153.315
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   78.264.87378.487.115
162 D. VANBILANSNA PASIVA     
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   78.264.87378.487.115