Polugodišnji bilans stanja za 2014. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 155.474.156101.658.69453.815.46255.288.331
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 337.224133.145204.079230.023
003 1. Ulaganja u razvoj 30.54710.77719.77021.782
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 218.820109.311109.509131.390
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 21.34213.0578.28510.336
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 66.515 66.51566.515
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 153.849.104101.525.54952.323.55553.770.480
009 1. Zemljište 388.440 388.440388.440
010 2. Građevinski objekti 74.715.25851.307.90123.407.35724.393.185
011 3. Postrojenja i oprema 77.266.29650.217.64827.048.64828.032.284
012 4. Investicione nekretnine 156.689 156.689156.689
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 1.322.421 1.322.421799.882
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.320 2.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.320 2.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.285.508 1.285.5081.285.508
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 913.274 913.274913.274
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 21.684 21.68421.684
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 350.550 350.550350.550
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 25.295.7612.200.60023.095.16122.976.542
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 1.744.072 1.744.0721.281.609
033 1. Zalihe materijala 1.717.935 1.717.9351.249.982
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 26.137 26.13731.627
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 23.551.6892.200.60021.351.08921.694.933
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 21.622.0612.200.60019.421.46120.240.117
041 a) Kupci–povezana pravna lica 228.318 228.318288.529
042 b) Kupci u zemlji 19.170.647804.75618.365.89119.160.108
043 v) Kupci u inostranstvu 161 161 
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova     
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 2.222.9351.395.844827.091791.480
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 736.746 736.746754.874
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji 11.455 11.45511.455
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 725.291 725.291743.419
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 950.358 950.358596.622
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 950.358 950.358596.622
058 4. Porez na dodatu vrijednost 2.504 2.504 
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 240.020 240.020103.320
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 180.769.917103.859.29476.910.62378.264.873
063 D. VANBILANSNA AKTIVA     
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 180.769.917103.859.29476.910.62378.264.873
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   59.787.24961.315.460
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   5.585.7605.585.760
112 1. Zakonske rezerve   207.313207.313
113 2. Statutarne rezerve   5.378.4475.378.447
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   24.369.06824.369.068
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   11.312.16611.312.166
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   11.312.16611.219.451
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine    92.715
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)   1.528.211 
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine   1.528.211 
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   3.029.0873.032.646
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   507.103540.772
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   2.521.9842.491.874
132 V. OBAVEZE (133+142)   14.094.28713.916.767
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   5.535.9305.535.930
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   3.926.5373.926.537
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   1.609.3931.609.393
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   8.558.3578.380.837
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   391.821779.471
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   391.821779.471
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   6.943.0856.590.839
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.863.4051.650.583
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   4.187.1804.433.144
151 v) Ostali dobavljači   892.500507.112
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   124.22767.929
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   716.838510.721
155 5. Druge obaveze   102.26592.100
156 6. Porez na dodatu vrijednost   44.357191.036
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   33.72427.037
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   202.040121.704
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   76.910.62378.264.873
162 D. VANBILANSNA PASIVA     
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   76.910.62378.264.873