Polugodišnji bilans stanja za 2015. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 160.689.123106.503.63454.185.48955.731.570
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 350.084185.034165.050190.994
003 1. Ulaganja u razvoj 30.54714.80115.74617.758
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 218.820153.07565.74587.627
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 21.34217.1584.1846.234
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 79.375 79.37579.375
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 158.112.063106.318.60051.793.46353.313.600
009 1. Zemljište 388.440 388.440388.440
010 2. Građevinski objekti 76.320.04853.592.61722.727.43123.649.176
011 3. Postrojenja i oprema 80.056.37252.725.98327.330.38928.205.684
012 4. Investicione nekretnine 156.689 156.689156.689
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 1.190.514 1.190.514913.611
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.320 2.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 785.1530785.153785.153
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 446.313 446.313446.313
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 19.516 19.51619.516
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 319.324 319.324319.324
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 1.439.503 1.439.5031.439.503
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 25.018.28015.790.3209.227.9608.688.156
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 1.395.52101.395.5211.325.556
033 1. Zalihe materijala 1.368.492 1.368.4921.293.405
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 27.029 27.02932.151
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 23.622.75915.790.3207.832.4397.362.600
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 22.500.24015.790.3206.709.9206.016.880
041 a) Kupci - povezana pravna lica 334.368 334.368407.902
042 b) Kupci u zemlji 19.588.39413.361.8376.226.5575.459.458
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 113.795 113.795120.093
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova     
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 2.463.6832.428.48335.20029.427
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 631.8170631.817649.476
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji 5.391 5.3915.391
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 626.426 626.426644.085
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 220.5700220.570430.994
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 220.570 220.570430.994
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 270.132 270.132265.250
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 185.707.403122.293.95463.413.44964.419.726
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 185.707.403122.293.95463.413.44964.419.726
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA     
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 185.707.403122.293.95463.413.44964.419.726
101 A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)   46.859.98646.803.385
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK     
111 IV - REZERVE (112 do 114 )   5.593.1775.593.177
112 1. Zakonske rezerve   211.949211.949
113 2. Statutarne rezerve   5.381.2285.381.228
114 3. Ostale rezerve     
115 V - REVALORIZACIONE REZERVE   19.430.89819.430.898
116 VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)   1.787.4451.730.844
119 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   1.730.8441.480.150
120 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   56.601250.694
121 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
122 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   5.149.0575.202.784
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   515.453551.009
132 6. Odložene poreske obaveze   3.290.5793.290.579
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   1.010.5131.028.684
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   332.512332.512
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   11.404.40612.413.557
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   3.211.1503.199.880
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   3.211.1503.199.880
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   8.193.2569.213.677
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   401.824798.060
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine   401.824798.060
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   6.524.0487.101.520
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.721.1091.724.572
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   4.319.8184.605.754
153 v) Dobavljači u zemlji   407.856733.233
154 g) Dobavljači iz inostranstva   75.26537.961
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   424.252294.036
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   587.320724.201
158 5. Druge obaveze   13.1419.353
159 6. Porez na dodatu vrijednost   192.334217.877
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   41.00151.006
161 8. Obaveze za porez na dobitak     
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   9.33617.624
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   63.413.44964.419.726
165 D. VANBILANSNA PASIVA     
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   63.413.44964.419.726