Bilans stanja za 2016. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 163.117.631108.845.86554.271.76656.392.123
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 406.552267.552139.000179.956
003 1. Ulaganja u razvoj 46.37323.19023.18330.370
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 246.812219.51827.29454.360
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 46.85224.84422.00828.711
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 66.515066.51566.515
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 162.432.255108.578.31353.853.94255.853.207
009 1. Zemljište 391.0800391.080388.919
010 2. Građevinski objekti 77.872.02154.443.41623.428.60525.064.445
011 3. Postrojenja i oprema 83.704.44054.134.89729.569.54329.907.588
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 464.7140464.714492.255
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.32002.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 276.5040276.504356.640
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 3.39503.39548.202
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 15.179015.17917.348
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 257.9300257.930291.090
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 25.317.58515.725.1149.592.4718.991.948
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 2.132.071540.6121.591.4591.350.997
033 1. Zalihe materijala 2.102.303540.6121.561.6911.160.502
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 29.768029.768190.495
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 23.185.51415.184.5028.001.0127.640.951
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 22.269.08615.184.5027.084.5846.791.543
041 a) Kupci - povezana pravna lica 1.026.13101.026.131420.699
042 b) Kupci u zemlji 18.388.30612.484.9965.903.3106.213.038
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 132.1960132.196109.698
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova 0001.591
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 2.722.4532.699.50622.94746.517
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 69.506069.506385.282
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 69.506069.506385.282
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 595.2320595.232253.962
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 595.2320595.232253.962
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 251.6900251.690210.164
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 188.435.216124.570.97963.864.23765.384.071
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 188.435.216124.570.97963.864.23765.384.071
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA     
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 188.435.216124.570.97963.864.23765.384.071
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   49.637.09049.553.585
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   5.614.0695.613.233
113 1. Zakonske rezerve   225.007224.484
114 2. Statutarne rezerve   5.389.0625.388.749
115 3. Ostale rezerve     
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   19.267.81921.259.881
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   4.706.7362.632.005
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   4.611.3572.621.546
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   95.37910.459
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   3.480.3273.941.316
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   254.670560.917
132 6. Odložene poreske obaveze   2.024.6132.101.647
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   947.3111.014.545
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   253.733264.207
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   10.746.82011.889.170
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   1.687.5782.489.154
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   1.687.5782.489.154
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   9.059.2429.400.016
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   812.448793.116
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   812.448793.116
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   5.739.1306.821.580
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   1.567.1841.360.632
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   3.367.4934.750.962
153 v) Dobavljači u zemlji   798.547582.992
154 g) Dobavljači iz inostranstva   5.906126.994
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   1.425.039552.795
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   637.102769.640
158 5. Druge obaveze   4.33115.238
159 6. Porez na dodatu vrijednost   216.650178.023
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   24.12043.905
161 8. Obaveze za porez na dobitak   0170.542
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   200.42255.177
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   63.864.23765.384.071
165 D. VANBILANSNA PASIVA     
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   63.864.23765.384.071