Polugodišnji bilans stanja za 2018. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 172.694.559118.201.94854.492.61154.362.869
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 461.890300.164161.726175.515
003 1. Ulaganja u razvoj 46.37330.63315.74017.844
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 246.812229.10017.71220.512
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 102.19040.43161.75970.644
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 66.515 66.51566.515
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 171.633.115117.901.78453.731.33153.942.746
009 1. Zemljište 391.080 391.080391.080
010 2. Građevinski objekti 78.500.42357.868.63220.631.79121.777.060
011 3. Postrojenja i oprema 91.442.71660.033.15231.409.56431.248.361
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 1.298.896 1.298.896526.245
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.320 2.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 220.8920220.892242.288
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 2.564 2.5642.564
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 13.011 13.01113.011
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 205.317 205.317226.713
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 376.342 376.342 
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 23.754.49616.039.8407.714.6567.469.327
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 2.545.707690.9511.854.7561.800.083
033 1. Zalihe materijala 2.545.707690.9511.854.7561.799.096
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi   0987
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 21.208.78915.348.8895.859.9005.669.244
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 20.063.10515.348.8894.714.2165.003.994
041 a) Kupci - povezana pravna lica 1.253.803 1.253.803402.719
042 b) Kupci u zemlji 15.964.07812.671.2433.292.8354.422.007
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 131.480 131.480131.480
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova     
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 2.713.7442.677.64636.09847.788
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 35.981035.98132.702
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 35.981 35.98132.702
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 971.9120971.912428.826
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 971.912 971.912428.826
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 137.791 137.791203.722
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 196.449.055134.241.78862.207.26761.832.196
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 196.449.055134.241.78862.207.26761.832.196
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA     
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 196.449.055134.241.78862.207.26761.832.196
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   49.732.16549.637.816
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   5.621.7005.621.700
113 1. Zakonske rezerve   229.776229.776
114 2. Statutarne rezerve   5.391.9245.391.924
115 3. Ostale rezerve     
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   17.253.08917.253.089
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   6.808.9106.714.561
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   6.702.7776.702.777
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   106.13311.784
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   3.806.4603.458.725
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   260.333283.064
132 6. Odložene poreske obaveze   2.407.5412.031.199
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   1.005.9881.011.864
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   132.598132.598
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   8.668.6428.735.655
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   1.653.5641.153.564
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   1.653.5641.153.564
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   7.015.0787.582.091
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   263.127676.049
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   263.127676.049
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   3.934.3834.933.619
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   729.898962.250
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   2.444.6483.199.911
153 v) Dobavljači u zemlji   573.076729.877
154 g) Dobavljači iz inostranstva   186.76141.581
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   1.212.969798.889
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   1.229.017677.096
158 5. Druge obaveze   4.64814.172
159 6. Porez na dodatu vrijednost   114.661160.449
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   32.48137.109
161 8. Obaveze za porez na dobitak   18.39181.412
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   205.401203.296
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   62.207.26761.832.196
165 D. VANBILANSNA PASIVA     
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   62.207.26761.832.196